Groene leefomgeving en milieu

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

3.133

8.498

7.090

8.404

7.462

94

371

466

Reservemutaties

240

80

7.390

5.141

7.747

5.168

-357

27

-330

Gerealiseerd resultaat

3.373

80

15.888

12.231

16.151

12.630

-263

399

136

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Waterbeleid

-16

18

2

-9

-7

Milieu bodem

126

126

126

Bodembeheer

-38

310

272

-310

42

4

Geluid.Lucht ext.veiligheid

-14

5

-9

-9

Milieuverg. toez. en handhav.

-5

3

-2

-2

Duurzaam stedelijk beheer

36

30

66

-47

-6

13

Groenbeleid

5

7

11

11

Totaal

94

371

466

-357

27

136

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Milieu bodem /
Milieuvergunning T&H

126

I

Bij het product milieuvergunning ontstaat er een voordeel van bijna € 70.000,-- op kosten derden en door inzet RUD. Hiertegenover staat dat er meer uren zijn ingezet dan begroot waardoor het uiteindelijke resultaat nihil is. Deze uren zijn afkomstig van het product milieu/bodem waarop dus een behoorlijk voordeel is ontstaan. Deze verschuiving is een gevolg van werkaanbod en prioritering.

Bodembeheer

 310
-310

I

Er is in 2014 voor een hoger bedrag aan afkoopsommen ontvangen dan het bedrag dat bij de Berap 2 was verwacht. De afkoopsommen zijn bestemd voor het gebiedsbeheersplan en zijn daarom in  de reserve gebiedsbeheersplan gestort.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Groen

Herinrichting Park Weezenlanden

508

-128

110

270

130

140

Deelgebied plan Hasselt / Zwolle

27

afgesloten

Buurtschap IJsselzone

45

10

35

30

5

Noordelijke Stadsrand / N.L.Y. '07-'13

1.037

559

478

478

I.L.G '07-'13

585

308

277

176

101

Recreat./Toeristische Voorz. Buitengebied

36

26

10

10

Schellerdriehoek

168

62

106

106

NLY 2012-2015

925

70

855

855

Nooterhof-Enexisterrein

0

90

16

74

74

3.331

-38

1.161

2.105

1.613

352

140

Milieu

Bodemprogramma ISV

234

234

afgesloten

Integrale saneringsvariant

340

14

354

afgesloten

Ondergrond

3.737

13

2.978

772

-100

872

Geluidssanering

1.496

655

28

2.123

1.438

685

Luchtkwaliteitsplan

21

1

20

20

Geluidsoverlast

5

4

1

1

Externe Veiligheid 2011 ev

97

74

23

23

Duurzaam Dieze Oost

788

238

550

16

534

Stim.reg.duurz en won.bouwprod

835

238

597

-5

602

Zwolle Millenniumgemeente

48

25

9

64

64

Gebiedsbeheerplan Zwolle-Centraal

500

542

-42

-42

Sanering Thorbeckegracht

206

175

31

31

7.807

1.207

4.875

4.139

1.372

2.767

0

11.138

1.169

6.036

6.244

2.985

3.119

140

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Herinrichting Park Wezenlanden

-128

Geluidssanering

655

Rb. 4-11-2013

actieplan geluid 2013 - 2018

Zwolle Millenniumgemeente

25

PPN 12-15

Milleniumdoelen

Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

500

Rb. 6-1-2014

Nooterhof-Enexisterrein

90

BW 19-9-2014

lange termijn visie

Integrale saneringsvariant

14

Berap 2014-2

bijdrage GBP

Ondergrond

13

correctie jaarrekening 2013

1.169

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Deelgeb. plan Hasselt / Zwolle

27

Bodemprogrammering ISV

0

Intergrale saneringsvariant

0

27

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Herinrichting Park de Wezenlanden
Door vertraging in de realisatie van het Horeca-paviljoen loopt dit project door tot begin 2016.

Deelgebied. Plan Hasselt / Zwolle
Project is afgerond.

Buurtschap IJsselzone
Dit project loopt af in 2015.

Noordelijke Stadsrand/NLIJ 2007-2013
Dit project is afgerond en zal financieel worden afgesloten in 2015. Zie tevens NLIJ 2012-2015.

ILG 2007-2013
Qua uitvoering is dit project afgerond; er loopt een bezwarenprocedure over de afrekenwijze aangaande het onderdeel Groene en Blauwe Diensten; Daardoor is nu de financiële afrekening nog niet mogelijk.

Project Park Schellerdriehoek 
Dit project is bijna ten einde.

Recreatieve Toeristische Voorzieningen Buitengebied  
Dit project wordt in het tweede kwartaal van 2015 afgesloten.

Noordelijke Stadsrand/NLIJ 2012-2015
Dit project is in uitvoering. Het onderdeel Stadsbroek (uit NLIJ 2007 -2013) is in overleg met de provincie doorgeschoven in tijd en meegenomen in het nieuwe uitvoeringsplan 2012-2015. Er is in 2014 een start gemaakt met Stadsbroek, de werkzaamheden lopen door tot begin 2017.

Visie Ondergrond
De raad heeft in januari 2014 besloten om een bedrag ad. € 2,9 mln,. dat binnen het krediet Visie op de ondergrond is gereserveerd voor Zwolle, centraal toe te voegen aan het Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal. Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel de bijdrage van de ondergrond in het centrumgebied aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle te maximaliseren. Zwolle doet dit door samen met haar partners (provincie Overijssel en Waterschap Groot Salland) de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.Het restant is bestemd voor onderdelen die buiten het Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal vallen.

Duurzaam Dieze Oost
Er zijn in 2013 nieuwe afspraken met de provincie gemaakt inzake de besteding van de provinciale middelen. Deze afspraken zijn met de
woningcorporaties besproken en per 1 januari 2015 gerealiseerd. Verder is er ook nog een bedrag beschikbaar ten behoeve van het projectinitiatief van Blauwvinger Energie “Energie als motor voor burgerkracht in Dieze-Oost”
Dit laatste project in nog niet afgerond. Hierdoor kan het project nog niet worden afgesloten

Stimuleringsregeling duurzame woningbouwproductie
Deze regeling loopt nog door in 2015

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)