Bereikbaarheid en mobiliteit

Doelen

Versterken samenwerking met regionale partners en marktpartijen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Versterken samenwerking met regionale partners en marktpartijen.

Streefdoel/indicator

n.v.t.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

n.v.t.

n.v.t.

 • In 2014 is de deelname op regionaal bestuurlijk niveau gecontinueerd via de programmalijn Bereikbaarheid en Mobiliteit van Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN).
 • Binnen het programma Beter Benutten is de samenwerking met de elf koplopers geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in 35 deals en arrangementen, die ruim 1.100 spitsmijdingen hebben opgeleverd.
 • Onze wegbeheerders- en verkeersmanagementrol is uitgevoerd met de regionale partners in het Minder Hinder Team, daar zijn o.a. de verkeersscenario’s mee ontwikkeld.
 • Deelgenomen in diverse regionale projecten van partners (N35, N340).
Sterk inzetten op mobiliteitsmanagement voor specifieke gebieden en doelgroepen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sterk inzetten op mobiliteitsmanagement voor specifieke gebieden en doelgroepen.

Streefdoel/indicator

Reductie van 5% van het aantal autokilometers in de spits in 2015 bij de bedrijven die meedoen met het Convenant Mobiliteitsmanagement
voor Zwolle en Kampen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2010 is een 0-metingen en in 2012 een 1-meting uitgevoerd. Hieruit bleek dat het aantal autokilometers in de spits bij de deelnemende bedrijven met 1-2% was afgenomen.

Verdere afname van het aantal autokilometers in de spits.

Vanaf eind 2013 is de aanpak mobiliteitsmanagement integraal
onderdeel van het programma Beter Benutten. Dit geldt ook voor de landelijke meting met regionale resultaten. Het resultaat voor onze regio is medio 2014 een reductie van gemiddeld 9%.

Handhaving van het binnenstedelijk fietsgebruik op het huidige hoge niveau en versterken van het regionaal fietsgebruik

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Handhaving van het binnenstedelijk fietsgebruik op het huidige hoge niveau en versterken van het regionaal fietsgebruik.

Streefdoel/indicator

In 2014 wordt 49% van de ritten tot 7,5 kilometer en korter met de fiets gemaakt.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

49% in 2009 (bron: CBS).

49% in 2014

Landelijke cijfers van het Kennisinstituut mobiliteitsbeleid (KiM) in het mobiliteitsbeeld 2014 over onder meer Zwolle bevestigen het hoge, bovengemiddelde fietsgebruik in Zwolle.
Uitgevoerde activiteiten:

 • Voorbereiding en uitvoering herinrichting Burgemeester Roelenweg oost en hoofdfietsroute Stadshagen – Binnenstad zijn gereed.
 • Planvorming fietsbrug over de Blaloweg ter hoogte van de Hasselterweg is gereed.
 • Op het Rodetorenplein is een bewaakte fietsenstalling voor 200 fietsen gerealiseerd.
 • De fietsenstalling aan het Meerminneplein is uitgebreid met 60 klemmen en de bestaande klemmen zijn vervangen door andere klemmen waardoor de capaciteit beter benut kan worden.
 • De inzet van handhaving is in 2014 structureel gemaakt.
De kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren door een intensieve samenwerking met de provincie Overijssel en het investeren in de doorstroming van het openbaar vervoer.

Streefdoel/indicator

n.v.t.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

n.v.t.

n.v.t.

 • In samenwerking met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen is gestart met de voorbereiding van de elektrificatie van de Kamperlijn, inclusief halte en onderdoorgang in Stadshagen.
 • Korte termijn maatregelen voor verbetering doorstroming busvervoer station–binnenstad zijn uitgevoerd (inzet verkeersregelaars).
 • Planvorming westelijke doorstroomas en voorbereiding start reconstructie Pannekoekendijk uitgevoerd.
 • Deelgenomen in studie capaciteits- en snelheidsverhoging baanvak trein Zwolle-Herfte.

Relaties met andere programma’s

Er is een sterke relatie met het project Spoorzone. Binnen de Spoorzone worden de nieuwe busterminal aan de zuidzijde van het station en de nieuwe verbinding van de zuidzijde naar de noordzijde gerealiseerd.

De betrouwbaarheid van het hoofdwegennet en de bereikbaarheid van belangrijke economische centra

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De betrouwbaarheid van het hoofdwegennet en de bereikbaarheid van belangrijke economische centra handhaven en waar mogelijk verbeteren.

Streefdoel/indicator

n.v.t.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

n.v.t.

n.v.t.

 • Eind 2014 zijn bijna alle werkzaamheden voor de upgrade van de Ceintuurbaan uitgevoerd.
 • Voor de hoofdinfrastructuur Stadshagen is de Boxem-tunnel opgeleverd en zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van de laatste fase Hasselterweg.

Aantal meldingen openbare ruimte verkeer in 2010.

Daling van het aantal meldingen met 5%.

Relaties met andere programma’s

Dit onderdeel heeft een sterke relatie met het programma Beter Benutten, welke hierboven is benoemd i.r.t. de doelstellingen over mobiliteitsmanagement.

Verbetering verkeersveiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verbetering verkeersveiligheid.

Streefdoel/indicator

50% reductie van het aantal verkeersdoden en 34% reductie van het aantal ziekenhuisgewonden in 2020 ten opzichte van 2002.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

6 verkeersdoden en 98
ziekenhuisgewonden (2002).

Er zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaaar over het aantal verkeersdoden en -gewonden. In 2015 wordt bezien hoe deze cijfers wel beschikbaar kunnen komen.

 • Het programma verkeersveiligheid educatief 2014 is samen met de partners uitgevoerd.
 • De middelen voor de verbetering van de oversteek Wijheseweg in Windesheim hebben wij gereserveerd. De provincie is gestart met de planvorming.
Bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende parkeergelegenheid.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende parkeergelegenheid.

Streefdoel/indicator

In 2020 1000 nieuwe parkeerplaatsen erbij en 850 parkeerplaatsen die beter worden benut ten opzicht van 2011.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 • In 2014 is gestart met de planvoorbereiding voor de realisatie van een nieuwe parkeergarage aan het Katwolderplein (710 parkeerplaatsen).
 • Het openstellen van de parkeerplaatsen bij het provinciehuis en bij Wehkamp op koopavonden en weekenden is gecontinueerd.
 • In april 2014 is mobiel parkeren (‘belparkeren’) ingevoerd en medio november t/m december is weer gewerkt met het bereikbaarheidsarrangement In Zwolle is Altijd Plaats.
 • Medio 2014 heeft een gebruikersonderzoek onder bezoekers van parkeeraccommodaties plaats gevonden.

Relaties met andere programma’s

Project Katwolderplein
Project Beter Benutten