Bereikbaarheid en mobiliteit

Beleidsverantwoording

Algemeen

Fietsstad 2014-2015
Voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Zwolle is de bereikbaarheid van de stad een belangrijke randvoorwaarde. In lijn met voorgaande jaren is de inzet op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid gecontinueerd. De verkiezing tot ‘Fietsstad 2014’ van Nederland door de Fietsersbond is een belangrijke erkenning van dit beleid. Deze nationale titel is het resultaat van dertig jaar structureel aan de positie van de fiets werken. Doorgevoerde innovaties op het terrein van verkeer en vervoer in Zwolle dragen daaraan bij. Dit vormt een stevige basis om de komende jaren versterkt mee verder te gaan. In november 2014 werd het nationale fietscongres in Zwolle georganiseerd. Hier heeft Zwolle de ‘Uitnodiging van Zwolle’ gepresenteerd om de fiets in Nederland de komende jaren op een hoger niveau te brengen. Dit initiatief is door het nationaal Fietsberaad in de vorm van de ‘Tour de Force’ overgenomen en wordt in juni 2015 op het volgende nationaal fietscongres gepresenteerd.

Beter Benutten
Het huidige programma Beter Benutten, dat in netwerkstadverband sinds eind 2012 wordt uitgevoerd, is in 2014 goed op stoom gekomen. Er zijn door de elf koploperbedrijven (onder meer Wehkamp, ROC Deltion College, Achmea, Fundatie, City Centrum) slimme bereikbaarheidsdeals gemaakt, zoals de Deltion Fiets en de actie ‘In Zwolle is altijd plaats’. Per 31 december 2014 zijn er 35 bereikbaarheidsdeals afgesloten ter waarde van ruim € 200.000 (investering van de markt), wat uiteindelijk heeft geresulteerd in ruim 1.100 spitsmijdingen in de regio Zwolle Kampen. Op 6 maart 2014 is op het Nationale Beter Benutten Congres in Zwolle de bereikbaarheidsverklaring getekend door Zwolle Kampen Netwerkstad en de Minister van I&M voor het vervolgprogramma dat van 2015 tot 2018 gaat lopen met een totale investering van meer dan € 8 mln.

Infrastructuur
Het project Ceintuurbaan, bestaande uit verbetering van de doorstroming van het autoverkeer en aanleg van 3 fietstunnels, is in 2014 afgerond. Daarnaast is gewerkt aan de Hasselterweg (HIS) rondom Stadshagen. Het eerste deel van het project Doorstroomassen, de herinrichting van de Katerdijk, is afgerond. Verder is de Burgemeester Roelenweg heringericht met onder andere de realisatie van een vrijliggende fietsroute naar Holtenbroek/Stadshagen.

Parkeren
In de gebieden Bagijneweide/Turfmarkt en Stationskwartier is samen met bewoners gewerkt aan het oplossen van parkeerproblemen. In Hanzeland is een voorbeeldproject in voorbereiding om bestaande parkeerterreinen van bedrijven beter te benutten. Dit is een uitvloeisel van het gebiedsplan mobiliteit Hanzeland. Er is in mei door de Erasmusuniversiteit Rotterdam door de gemeente Zwolle samen met Q-park een grootschalig gebruikersonderzoek onder ruim 800 bezoekers van parkeeraccommodaties in en rond de Binnenstad gehouden om de tevredenheid en parkeermotieven vast te stellen.
Tot slot is in de Binnenstad gewerkt aan de uitvoering van het uitwerkingsplan fietsparkeren door het realiseren van een mobiele bewaakte stalling op het Grote Kerkplein en de realisatie van de bewaakte fietsenstalling op het Rode Torenplein.

Verkeersveiligheid
In 2014 is verder gegaan met de uitvoering van het project ‘Veilige schoolomgeving’ met basisscholen in de stad. Verder is intensief gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van het kruispunt Belvederelaan-Twistvlietpad.

Relevante kaderstellende nota's

  • Mobiliteitsvisie (2008)
  • Actieprogramma mobiliteit (2013)
  • Beleidsplan Verkeersveiligheid, Verkeersveiligheid Voor Elkaar, 2008-2018 (2008)
  • Samenwerkingsagenda Overijssel (provincie, 2007 en 2009)
  • Fietsstratenplan Zwolle (2006)
  • Koersdocument Parkeren, inclusief fietsparkeren (2011)
  • Uitwerkingsplannen fietsparkeren, tarieven en financiën, Hanzeland, schilwijken.