Bereikbaarheid en mobiliteit

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

7.498

8.180

19.446

12.106

18.561

11.938

885

-168

716

Reservemutaties

1.945

1.187

2.234

9.316

2.916

9.314

-683

-2

-685

Gerealiseerd resultaat

9.443

9.367

21.679

21.422

21.477

21.252

202

-171

32

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Verkeer en Vervoer

Verkeersveiligheid

Infrastructuur

Parkeerbeleid OW

44

-2

42

-2

40

Parkeren exploitatie EC

787

-172

616

-616

Mobiliteitsbeleid

-4

-4

-4

Verkeers mngt en mobiliteitbeh

57

57

-57

Infra en verkeersveiligheid

1

5

6

-10

-4

Totaal

885

-168

716

-683

-2

32

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Parkeerbeleid OW

+ 40

I

In voorgaande jaren is een voorziening arbitragekosten gevormd. In januari 2014 vonnis gewezen en werd de raad middels een vertrouwelijke informatienota op de hoogte gebracht. De afwikkeling met de N.S. heeft vervolgens plaatsgevonden en is verrekend met de voorziening. Als gevolg hiervan kan de voorziening worden opgeheven en vallen de resterende middelen (+ 40) vrij t.g.v. de algemene middelen.

Parkeren exploitatie EC

+ 616

I / D

Dit voordelige resultaat wordt verrekend met de Parkeerreserve.
Een deel van dit resultaat ( + 391) wordt gereserveerd i.v.m. nog uit te voeren (en te verrekenen) aangegane verplichtingen ultimo het boekjaar.

Het andere deel ( + 226) betreft het voordelig exploitatieresultaat:

Parkeerinkomsten ( + 35):

Bij de toelichting op de cijfers van 2013 kon al voorzichtig worden gemeld dat de daling van de parkeerinkomsten leek af te zwakken. Deze trend heeft zich in 2014 voortgezet; ten opzichte van de toen bijgestelde verwachtingen zijn de inkomsten niet verder gedaald (en zelfs licht gestegen).

Parkeerhandhaving ( + 57):

- In 2014 is gestart met een nieuwe handhavingsorganisatie, waarbij contractueel is afgesproken dat er een minimale betalingsbereidheid moet zijn van 94% (dit houdt in dat van de 100 geparkeerde auto's er minimaal 94 een geldig parkeerticket, vergunning of naheffingsaanslag moet hebben). Over heel 2014 is een betalingsbereidheid gerealiseerd van 96,3%; hierdoor zijn weliswaar de inkomsten uit de naheffingsaanslagen lager dan begroot ( - 146), echter is het effect van handhaven verbeterd naar een betalingsbereidheid van 96,3%.
- Het afgelopen jaar werd in goed overleg met de Regiopolitie een volgende stap gezet in de verdere afbouw van haar inzet, deze verdere afbouw gaat zo voortvarend dat een lager beslag nodig was op hiervoor gereserveerde middelen dan verwacht. Verder behoefde het extra budget voor eventuele aanloopproblemen bij de nieuwe handhaaf-organisatie  en voor incidentele acties niet volledig te worden aangesproken ( + 203).

Onderhoud en incidentele opdrachten EC ( + 156):

Het reguliere (bulk)onderhoud op beheer en onderhoud van parkeerinstallaties, -automaten, -garages en -terreinen is dit jaar wat lager ( + 78) dan begroot en vallen enkele buitengewoon onderhoudsposten vrij ( + 78).

Algemene kosten en beheerskosten ( + 67):

De al eerder genoemde kwaliteitsslag parkeerbeheer (berap 2014-1) èn de in gang gezette ontwikkeling m.b.t. het cashless parkeren veroorzaken deze positieve kostenontwikkeling.

Vergunningen ( - 55):

Als gevolg van de tegenvallende economische activiteiten in de binnenstad zijn de inkomsten voor tijdelijke p-vergunningen lager.

Verkeersmangmnt/mob.beh.

+ 57

I

De lagere uitgaaf is een gevolg van de ultimo dit boekjaar nog uit te voeren (en te verrekenen) aangegane verplichtingen en wordt gereserveerd voor de hiervoor in 2015 te verwachten kosten.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsvisie

32

10

22

22

Regionale Bereikbaarheid BREZ *)

868

154

714

714

Regiotram Zwolle/ Toekomst Kamperlijn

10.474

576

342

10.708

3.078

7.630

11.374

576

506

11.444

3.792

7.652

0

Verkeersmanagement en mobiliteitsbeheer

Beter benutten ZKN

1.118

24

747

395

395

Beter benutten (2.0)

0

90

101

-11

-14

3

1.118

114

848

384

381

3

0

Infra en Verkeersveiligheid

Rodetorenbrug afwikkeling

0

350

188

162

162

Rb. 11.091 Fietsprojecten EC

213

45

afgesloten

Aanpak verkeersonveil. situaties

-3

afgesloten

Verkeersveiligheid scholen

33

36

afgesloten

Verkeersveiligheid (Hermelenweg)

686

218

930

afgesloten

Verkeersveilgheid Wijheseweg

0

200

200

100

100

Halteplan toegankelijkheid OV

249

148

afgesloten

Doorstr. openbaar vervoer (korte termijn)

121

121

0

Station Zwolle Zuid -BW 15-12-09

50

afgesloten

Doorstr. openbaar vervoer (lange termijn)

2.747

7.365

2.586

7.526

6.475

1.051

Overname N35

5

6

afgesloten

Fietsprojecten - Prov. I.I.O.-proj.

30

6

afgesloten

Toek. Verkeersontsl. SH

97

36

61

61

Kabels&Leid.-opzegg.ovk

82

7

75

75

Benutting IJsselallee

115

1

114

114

Reconstructie Bajonet

1.232

373

859

859

Hoofd Infrastructuur Stadshagen

11.290

1.050

5.212

7.128

1.349

5.779

Herontwikkeling Shell-terrein

1.802

-5

232

1.565

559

1.006

Uitvoering Woonservicegebieden

0

35

15

20

20

Ceintuurbaan fasen 3-4-5

1.558

327

1.231

-70

1.301

20.307

9.213

10.269

18.941

8.595

10.346

0

Parkeerbeleid Ontwikkeling

Katwolderplein parkeeracc.

36.108

-10.250

505

25.353

25.353

Fietsenstalling Bankenlocatie

1.984

1.984

1.984

Arbitrage Lubeckplein

-672

30

afgesloten

Parkeerbeleid koersdocument

179

-150

20

9

9

Fietsenstalling Rodetorenplein

0

225

184

41

25

16

37.599

-10.175

739

27.387

25

9

27.353

Parkeerexploitatie Expertisecentrum

Fietsparkeren binnenstad / station

67

0

67

67

VVI11 Lübeckplein -ver. camera's

10

13

afgesloten

VVI11 PdDeux in-uitrijstation

78

54

afgesloten

VVI11 P-terr.Hanzeland div. vv.

224

0

afgesloten

VVI11 P-gar. Dijkstr.camera

5

7

afgesloten

VVI11 Verwijssysteem div.

47

2

45

45

P-gar.D'poort opwaard.

22

1

21

21

VVI12 Emmawijk verlichting

10

0

10

10

P-beleid en fietspark.

75

407

115

367

288

79

Noordereiland p-dek

24

24

afgesloten

VVI13 Dijkstraat parkeren

38

41

afgesloten

VVI13 v.Roijensingel parkeren

4

4

afgesloten

VVI13 Lübeckplein parkeergarage

338

178

160

160

2013-vervanging P-automaten (10X)

38

21

17

17

Uitw.plan.innov.parkeren

445

115

330

330

VVI14 Turfmarkt

0

36

0

36

36

VVI14 Diezerpoort install.

0

204

15

189

189

VVI14 Emmawijk install.

0

283

12

271

271

VVI14 Vervanging P-automaten (10X)

0

150

0

afgesloten

1.425

1.080

602

1.513

0

706

807

71.823

808

12.964

59.669

12.793

18.716

28.160

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Beter benutten ZKN

34

Berap 2014-1

aanvulling BBZKN

Beter benutten ZKN

-10

Berap 2014-2

correctie BBZKN

Beter benutten (2.0)

90

Berap 2014-2

voorbereidingskosten

Verkeersveilgheid Hermelenweg

200

Berap 2014-2

Verkeersveilgheid Hermelenweg

18

Berap 2014-2

bijdrage Halteplan

Verkeersveilgheid Wijheseweg

200

Berap 2014-2

Regiotram Zwolle/ Toekomst Kamperlijn

560

Rb. 16-6-2014

reconstructie Roelenweg

Regiotram Zwolle/ Toekomst Kamperlijn

16

correctie jaarrekening 2013

Doorstroming openbaar vervoer (l. termijn)

7.202

Rb. 10-1-2014

Pannekoekendijk en Harm Smeengekade

Doorstroming openbaar vervoer (l. termijn)

105

Berap 2014-1

reconstructie Roelenweg

Doorstroming openbaar vervoer (l. termijn)

21

Berap 2014-2

riolering Schuttevaerkade

Doorstroming openbaar vervoer (l. termijn)

37

Berap 2014-2

bijdrage Halteplan

Hoofd Infrastructuur Stadshagen

850

Rb. 16-12-2013

wijz fietsp NLY-SH

Hoofd Infrastructuur Stadshagen

200

Rb. 27-10-2014

Beukenalle geluidsvz.

Herontwikkeling Shell-terrein

-5

correctie jaarrekening 2013

Uitvoering woonservicegebieden

15

BW 5-11-2013

comfortroute Zwolle Zuid

Uitvoering woonservicegebieden

20

BW 2-9-2014

toegankelijk Zwolle

Rodetorenbrug afwikkeling

350

BW 28-1-2014

Katwolderplein, parkeergarage

-10.250

Parkeerbeleid koersdocument

50

Rb. 3-2-2014

uitwerkplan regulering

Fietsenstalling Rodetorenplein

225

BW 28-1-2014

P-beleid en fietspark.

117

Rb. 16-6-2014

parkeerregulering schilwijken

P-beleid en fietspark.

90

Rb.9-9-2014

3e fase uitwerkingsplan fietsparkeren

Vervangingsinvesteringen parkeerexploitatie

673

begroting 2014

begroting 2014

808

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Aanpak verkeersonveilige situaties

-3

Verkeersveiligheid scholen

-3

Station Zwolle Zuid -BW 15-12-09

50

VVI14 vervanging P-automaten (10X)

150

Verkeersveiligheid Hermelenweg

-26

Halteplan toegankelijkheid OV

101

Overname N35

-1

Fietsprojecten - Prov IIO -projecten

24

Fietsprojecten EC

168

Arbitrage Lübeckplein

-702

Lübeckplein vervangen camera's VVI-11

-3

P-terrein Hanzeland diverse vervangingen

224

Pas de Deux in- uitrijstation

24

P-garage Dijkstraat camera

-2

Noorder Eiland parkeerdek

0

Dijkstraat vervangingsinvestering

-3

v. Rooijensingel vervangingsinvestering

0

-2

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Mobiliteitsbeleid

 • Mobiliteitsvisie
  Binnen dit project staan nog een tweetal posten gereserveerd, na afwikkeling hiervan wordt dit project afgesloten; het gaat om de volgende posten:
 1. In het kader van de verkiezing tot fietsstad is een Agenda Fietsstad ontwikkeld. Deze wordt in het 1e kwartaal 2015 aan het bestuur ter vaststelling aangeboden. De gereserveerde middelen i.h.k.v. de mobiliteitsvisie worden benut ter dekking van de kosten van de ontwikkeling van de Agenda Fiets.
 2. Er wordt op dit moment, samen met partners in de stad, verkend hoe het thema stadsdistributie vorm en inhoud kan worden gegeven. De daarvoor binnen dit project Mobiliteitsvisie gereserveerd middelen worden hiervoor aangewend.
 • Regionale bereikbaarheid BREZ
  Het project DVM-BREZ is in 2011 uitgevoerd. Voor beheer en onderhoud is door de provincie een meerjarige subsidiebeschikking (loopt t/m 2019) afgegeven welke op projectbasis wordt verantwoord.

Verkeersmanagement en mobiliteitsbeheer

Infra en Verkeersveiligheid

 • Halteplan toegankelijkheid OV
  Per 31-12-2014 is het project Halteplan afgesloten en inmiddels gereed gemeld bij de provincie aangezien de prestaties zijn geleverd. Binnen de projectperiode zijn met een financiële bijdrage van de provincie 80 haltes aangepast, in totaal werden ruim 90 haltes aangepast en opgeleverd conform het Zwolse beleid. Hiervan worden er in 2015 nog enkele opgeleverd binnen andere projecten doordat deze integraal binnen het betreffende project worden gerealiseerd.
 • Station Zwolle Zuid
  In maart 2014 is de raad geïnformeerd over station Zwolle Zuid. In de informatienota staat dat er geen zelfstandige en exploitabele casus te maken is voor het openen van een nieuw station Zwolle Zuid. Het exploitatietekort wordt vooral veroorzaakt door het feit dat bediening van een nieuw station Zwolle Zuid alleen mogelijk is bij toevoeging van nieuwe sprinterdiensten Zwolle-Deventer naast intercitydiensten op de IJssellijn.
  De minister heeft in een bijlage bij de brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten Bestuurlijk Overleggen MIRT 2014 van 17 november 2014 gemeld dat een nieuw station Zwolle Zuid onder de huidige plancondities niet haalbaar is; eventuele realisatie ligt na 2028.
  De minister bevestigt dat het voor een nieuw station een vereiste is dat er sprake is van een volledige financiële dekking (zowel investerings- als exploitatiekosten).
 • Doorstroming O.V. (kort)
  In 2011 heeft de afronding van de 1e fase zijn beslag gekregen en daarmee ook de financiële afwikkeling ervan met de provincie Overijssel. De vervolgmaatregelen van de 2de fase lopen, gezien de planning rond de beoogde verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde en de realisatie van de centrumhalte aan de Pannenkoekendijk, voorlopig nog door.
 • Fietsprojecten EC en Ontwikkeling
  De fietsrotonde en de fietsstraat Philosofenallee zijn eind 2013 afgerond. Omdat de fietsrotonde een nieuwe kruispunt-vorm is en er landelijk veel aandacht voor is, zijn er meerdere observaties uitgevoerd die gericht waren op de verkeersveiligheid en de doorstroming. De laatste meting is een jaar na oplevering verricht (september 2014). Alle resultaten worden in een factsheet verwoord, zodat de leer- en verbeterpunten breed gedeeld kunnen worden.
  De werkzaamheden rond het IMG-project Rechterland (fietspad, Westerveldse Aa en rotonde Boerendanserdijk) zijn 2014 afgerond en wordt afgerekend met de provincie.
  Daarmee  zijn de fietsprojecten afgesloten.
  De resterende cofinancieringsmiddelen zijn ingevolge Rb 14-11-2014 "Opgaven Verkeer en Vervoer' gereserveerd in de reserve Nog Uit Te Voeren Werken.
 • N 35
  Bij de PPN is besloten om voor de planbegeleiding geen extra budget toe te kennen, De inzet van de gemeente dient binnen de eigen middelen te worden opgevangen.
  In 2014 is daarom het project afgesloten en wordt de inzet verantwoord binnen de DVO-Infra en verkeersveiligheid.
 • Toekomstige verkeersontsluiting Stadshagen
  De laatste werkzaamheden voor dit project, de 2e fase verkeersmaatregelen oversteek Belvédèrelaan/Twistvlietpad, zijn in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar uitgevoerd. De afwerking en afrekening ervan zal in het 1e kwartaal 2015 plaatsvinden waarna het projectwordt afgesloten.
 • Doorstroming Openbaar Vervoer (Lange termijn)
  De realisatie van de Katerdijk is afgerond in 2014. Het DO van de Pannenkoekendijk met de centrumhalte is vastgesteld en het VO voor de Willemskade is vastgesteld.
  Roelenweg: de herinrichting is uitgevoerd en vrijwel gereed (m.u.v. groeninplant).
 • Ring van Zwolle (Ceintuurbaan en IJsselallee)
  Het project Ceintuurbaan bevindt zich in de laatste fase, momenteel worden nog enkele kleine deelprojecten gerealiseerd. Medio 2015 worden deze opgeleverd.
 • Hoofd Infrastructuur Stadshagen
  De voorbereidende werkzaamheden en  realisatie tweede fase Hasselterweg (project) zijn gereed. Afhankelijk van de juridische procedure met betrekking tot een onteigening wordt dit naar verwachting eind 2015 opgeleverd. De werkzaamheden aan de tunnel bij de Boxem zijn gestart in 2012 en de tunnel is medio 2014 opgeleverd.

Parkeerbeleid Ontwikkeling

 • Fietsenstalling Bankenlocatie
  De geplande ondergrondse fietsenstalling in de Bankenlocatie wordt niet gerealiseerd vanwege het te verwachten beperkte gebruik, de geringe capaciteit en de hoge kosten. Besloten is om de benodigde capaciteit voor fietsparkeren in de omgeving van de Bankenlocatie te realiseren.
  Hier vindt momenteel een studie naar plaats.
 • Arbitrage parkeergarage Lübeckplein
  In de loop van 2014 heeft afwikkeling met de N.S. plaatsgevonden op basis van eindvonnis. Als gevolg hiervan kan het project worden afgesloten en vallen de resterende middelen in de voorziening vrij t.g.v. de algemene middelen.

Parkeerexploitatie Expertise Centrum

 • VVI14 Vervanging P-automaten (10X)
  De vervanging van deze automaten is meegenomen in het raadsvoorstel Kentekenparkeren waardoor het krediet kan vervallen.
 • Parkeerterrein Hanzeland
  De vervanging van de slagboomsystemen op het Hanzeland gaat wel door en wordt in 2015 gerealiseerd. Omdat deze vervanging gecombineerd is met de vervanging van andere slagboomsystemen is het aanbestedingsvoordeel dermate hoog dat dit specifieke krediet kan komen te vervallen en financiering kan plaatsvinden uit de vervangingskredieten van de overige slagboomsystemen.
 • Verwijssysteem div. invest
  de afronding en laatste afrekeningen van dit project vinden plaats in de 1e helft van 2015 waarna het project zal worden afgesloten.
 • Fietsparkeren binnenstad/station
  Als gevolg van de vertraagde besluitvorming rondom de Bankenlocatie heeft ook de inzet van deze middelen vertraging opgelopen en wacht nu op de afronding van de beheerdersruimten voor de stallingen op het RodeTorenplein en het Meerminneplein.

Voor de overige grote projecten geldt dat in 2012, 2013 en/of 2014 besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)