Volkshuisvesting

Doelen

Zwolle blijft bouwen: keuzevrijheid consument aanbod in ieder woonmilieu

Zwolle blijft bouwen: nieuwbouwprogramma en bevorderen (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod.

Streefdoel/indicator

Toevoegen van netto minimaal 400 woningen per jaar (2013 t/m 2017), waarvan 180 in Stadshagen.
Indien nodig keuzes maken, faseren en doseren van projecten.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 worden naar verwachting (aug. 2013) tussen 400 en 500 woningen opgeleverd.

De nieuwe norm voor de productie bedraagt 400 woningen per jaar:

In 2014 zijn 619 nieuwe woningen gerealiseerd.
(een deel hiervan is de oplevering van de studentenwoningen aan de Pannekoekendijk)

Opleveren van 180 nieuwe woningen in Stadshagen.

Opleveren van 220 nieuwe woningen in overig Zwolle.

Zwolle blijft bouwen: keuzevrijheid consument stimuleren CPO

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Keuzevrijheid voor de woonconsument: stimuleren van (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Streefdoel/indicator

In periode 2012-2015 zijn twee projecten voor CPO zijn gerealiseerd of in aanbouw (prestatieafspraak met provincie).

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

CPO project Mens- en Milieuvriendelijk
Wonen Trapjeswijk wordt in 2013 opgeleverd.

CPO projecten ‘Krasse Knarren’ en woonwagenlocaties Werkerhoven faciliteren.’

Krasse Knarren groep heeft in 2014 binnen het uitgiftebeleid van de Aa-bad locatie de mogelijkheid gekregen om met een haalbaar voorstel te komen. De termijn hiervoor loopt door tot in 2015.

Woonwagenlocatie Werkerhoven is  gerealiseerd.

Streefdoel/indicator

Minimaal 11% van de nieuwbouwwoningen wordt gerealiseerd via particulier opdrachtgeverschap.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In het nieuwbouwprogramma is 8% opgenomen als particulier opdrachtgeverschap

Voldoende kavels op verschillende locaties en in verschillende prijsklassen blijven aanbieden aan particulieren.

Op acht locaties en  in verschillende prijsklassen zijn er  in 2014 kavels aangeboden.
In totaal zijn er drie kavels verkocht, 2 aan het Rozenpad Westenholte en 1 in Breecamp Oost.

Zwolle blijft bouwen: Evenwichtige bevolkingsopbouw

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een evenwichtige bevolkingsopbouw in de stad: aanbod van nieuwbouwwoningen voor diverse doelgroepen.

Streefdoel/indicator

Het nieuwbouwprogramma bevat een gemiddelde toevoeging van structurele 75 studenteneenheden per jaar. Voor de periode 2011-2015 worden minimaal 375 structurele studenteneenheden toegevoegd.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 is het project studentenhuisvesting Burg. Roelenweg/Pannekoekendijk gestart.

75 eenheden per jaar.

Complex A tot C is opgeleverd.
In totaal zijn dit 375 studentenwoningen.

Aandacht voor sociale voorraad: voorraad sociale huurwoningen blijft op peil

Aandacht voor de sociale voorraad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Voor de lagere inkomensgroepen in de stad blijft de voorraad sociale huurwoningen minimaal op peil.

Streefdoel/indicator

De ambitie is dat het aantal sociale huurwoningen in 2017 groeit tot circa 17.650-17.750 woningen.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Ambitie uitgesproken dat het aantal sociale huurwoningen tot 2017 stijgt tot circa 17.650 – 17.750.

Netto 30 à 50 sociale huurwoningen toevoegen.

Er zijn netto 161 sociale huurwoningen toegevoegd:
- 323 nieuwbouwwoningen(dit is inclusief 206 studentenwoningen, toren A en B aan de Pannekoekendijk)
- 70 sloopwoningen (binnenhofjes)
- 92 woningen verkocht.

Aandacht voor sociale voorraad: Betere toegang woningmarkt voor starters

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Betere toegang tot de woningmarkt voor starters.

Streefdoel/indicator

Voor nieuwbouw en bestaande woningen binnen de bestaande voorraad is de starterslening beschikbaar.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 zijn tot 1 september 2013 50 startersleningen verstrekt en 5 aanvragen in behandeling.

Budget beschikbaar voor verstrekken van 120 startersleningen.

Er zijn 110 startersleningen verstrekt.

Duurzaamheid en energiebesparing: CO2 reductie

Duurzaamheid en energiebesparing in de woningvoorraad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

20% CO2 reductie in Zwolle in 2020 t.o.v. 1990.

Streefdoel/indicator

In bestaande woningvoorraad van corporaties zijn alle woningen in 2020 verbeterd naar label B of minimaal 2 labelstappen vooruit gegaan.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

2012/2013: 450 woningen zijn verbeterd tot label B of hoger. 460 woningen zijn twee labels vooruit gegaan tot label C.

Prestatieafspraken met de corporaties voor 2012-2015.

deltaWonen: 159 woningen met D, E, F en G-label opgewaardeerd naar minimaal label B. Vraaggestuurde verbeteringen: Bewoners kunnen met ingang 2014 zelf zonnepanelen bestellen met huurverhoging (75% van energiereductie), mits dakligging zich daarvoor leent. Men gaat er wat betreft elektrakosten 25% op vooruit.
Openbaar Belang: 139 woningen energetisch verbeterd.
SWZ: 416 woningen met D, E, F of G-label zijn opgewaardeerd naar A, B of C-label.
Totaal gaat het om: 714 woningen

Streefdoel/indicator

In 2015 zijn in 1200 woningen in de particuliere voorraad energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In de periode 2010 tot en met 2012 zijn 327 particuliere woningen verbeterd met de subsidieregeling duurzaamheid bestaande woningen.

Vanaf 1 oktober 2012 worden particulieren via de Overijsselse Aanpak 2.0 gestimuleerd tot het verbeteren van hun woning.
Verwachting is dat jaarlijks 400-500 woningen in Zwolle worden verbeterd met de regeling van de provincie Overijssel (verbeter en bespaar),

Van 1 oktober 2012 tot 30 november 2014 zijn aan 962 woningeigenaren subsidies toegekend in het kader van de Overijsselse aanpak 2.0

Streefdoel/indicator

In 2015 is de bouw van 600 woningen gestart van woningen met een EPC lager dan 0,6 door de inzet van extra duurzaamheidsmaatregelen.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2012 is voor 181 nieuwe woningen subsidie verleend, waarvan 50 corporatiewoningen.
In 2013 is voor 34 koopwoningen subsidie verleend.

Start bouw woningen met subsidie voor extra duurzaamheidsmaatregelen; het beschikbare budget bedraagt per 1 september 2013 nog € 455.000.

Natuurlijke wijkvernieuwing in bestaande voorraad

Natuurlijke wijkvernieuwing in de bestaande voorraad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bevorderen van een toename van de woonkwaliteit in de bestaande wijken volgens de principes van natuurlijke wijkvernieuwing: het vernieuwingsproces verloopt op organische wijze, beheer en ontwikkeling worden samen genomen en het aanboren van de kracht en de eigen investeringen van bewoners komt meer centraal te staan.

Streefdoel/indicator

Op basis van de monitoringsuitkomsten van het Buurt voor buurt -onderzoek en het Early Warning wordt gekeken op welke plekken in de stad sprake is van een negatieve score door fysieke kenmerken. Op die plekken wordt ingezet op de verbetering van de fysieke aspecten met als doel bij de volgende monitoring tot betere scores te komen.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Uitkomsten Buurt voor buurt 2012 en Early warning 2011 en de genoemde waarden daarin t.a.v. fysieke aspecten.

Buurt voor buurt 2014 en Early Warning zijn tweejaarlijkse onderzoeken.

Corporaties hebben geparticipeerd in diverse leefbaarheidsprojecten in buurten en wijken. Een aantal voorbeelden: uitvoeringsteam Holtenbroek III, Breecamp Oost, Zwolle Zuid (democratenlaan, Regentenstraat), bewonersparticipatie Westenholte.
Fysieke projecten: onder andere verder continueren van wijkvernieuwing Dieze Oost, afronden Muziekwijk, verdere planvorming Bachlaan.

Wonen en zorg

Wonen en zorg

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Mensen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Streefdoel/indicator

In 2015 woont minimaal 50% van de Zwolse huishoudens in enigerlei vorm van een woonservicegebied.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Minimaal 50% woont in een woonservicegebied.

Het woonlastenexperiment is toegevoegd aan de projectenlijst van woonservicegebieden.
In totaal zijn er 24 projecten gesubsidieerd waarvan eind 2014
13 gerealiseerd.

Verbeteren voorzieningenniveau binnen de bestaande woonservicegebieden.

Streefdoel/indicator

Het nieuwbouwprogramma bevat een gemiddelde toevoeging van 100 seniorenwoningen per jaar. Voor de periode 2011-2015 worden minimaal 500 woningen toegevoegd die geschikt zijn voor senioren.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 zijn circa 150 woningen opgeleverd (incl. zorgeenheden van IJsselheem).

Toevoegen van 100 woningen die geschikt zijn voor senioren.

Er zijn 64 woningen geschikt voor senioren opgeleverd. (gelijkvloerse woning of appartement met lift)

Streefdoel/indicator

Tot 2015 worden gemiddeld 40 wooneenheden voor bijzondere doelgroepen aan de woningvoorraad toegevoegd door nieuwbouw of gebruik van woningen in de bestaande voorraad.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 zijn 74 zorgeenheden opgeleverd.

Toevoeging van 40 eenheden (zie j).

29 zorgwoningen opgeleverd aan de staatsmanlaan (Frion)