Volkshuisvesting

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

2.912

1.774

3.199

2.312

3.113

2.244

86

-68

18

Reservemutaties

1.298

315

1.450

220

1.419

155

31

-65

-34

Gerealiseerd resultaat

4.211

2.089

4.649

2.532

4.532

2.399

117

-132

-15

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Bijzondere doelgroepen

7

7

7

Bestuursdwang

3

-8

-5

-5

Woningbouwprogrammering

-8

-8

-3

-11

Beleid stedelijke vernieuwing

51

-26

25

-2

-31

-8

Doelgroepenbeleid

41

-41

33

-30

3

Woningexpl.toegel.instellingen

Totaal

86

-68

18

31

-65

-15

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Beleid stedelijke vernieuwing

51

I

Het bedrag ad, € 51 bestaat uit een voordeel op rentelasten ad. € 19 door de liquidatie van de NV Wonen boven winkels en een bedrag € 32 inhuur derden. Door de liquidatie zijn de rente opbrengsten ook € 26 lager waardoor er een klein te kort is ontstaan op het onderdeel rente ad. € 8. De kosten inhuur derden worden gedekt uit de ISV reserve. Doordat er minder kosten waren is er ook al minder uit de reserve ISV onttrokken.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Woonservicegebieden

310

74

236

181

55

Trapjeswoningen Holtenbroek

3.451

13

19

3.445

1.583

1.862

Herstruct.Ittersum.landen Noord

621

203

418

418

Marslanden startnotitie Alm.kanaal

14

14

afgesloten

Regulering walgebruik woonboten

125

28

97

97

Versnellingsactie sociale huur

90

30

60

60

4.396

228

368

4.256

2.182

2.074

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Trapjeswoningen Holtenbroek

13

Berap 2013-1

overheveling GREX H'broek

Regulering walgebruik woonboten

125

Rb. 10-3-2014

Versnellingsactie sociale huur

30

BW 24-6-2014

Versnellingsactie sociale huur

60

BW 9-9-2014

228

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Marslanden startnotitie Almeloos kanaal

0

0

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Woonservicegebieden
De raad van Zwolle heeft in mei 2011 gezamenlijk met de visie woonservicegebieden 2011-2015 de
subsidie-deelverordening woonservicegebieden 2011-2015 vastgesteld. Dit om een impuls te geven aan de
ontwikkeling van woonservicegebieden in Zwolle. Het restantbedrag ad. € 236.000 wordt in 2015 ingezet voor projecten/ investeringen in Zwolle ter versterking van woonservicegebieden

Trapjeswoningen
De ontwikkeling van de muziekwijk heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting kan het project eind 2015 worden afgerond. Voor de herontwikkeling van het totale gebied ontvangt SWZ een subsidie. Deze wordt betaald na juridische levering van de openbare ruimte.

Herstructurering Ittersummerlanden
De werkzaamheden omtrent de herinrichting Staatsmanlaan vinden plaats volgens planning. De start van de bouw van de woningen heeft in 2014 plaats gevonden. Naar verwachting wordt het project in 2015 afgerond.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)