Bestuur en dienstverlening

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

32.795

15.378

31.932

14.438

32.352

14.797

-420

359

-62

Reservemutaties

964

4.621

1.875

5.369

1.585

4.846

290

-523

-233

Gerealiseerd resultaat

33.759

19.999

33.807

19.807

33.937

19.643

-130

-164

-295

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Burgemeester en Wethouders

-547

4

-543

-1

-544

Functionele commissies

37

5

41

41

Beeldvorming en samenwerking

132

3

135

135

Voorlichting

27

27

27

Communicatieprojecten

22

22

22

Directie

-20

1

-19

-19

Kaders ontwikkelen en implem.

29

7

36

36

Beleidscyclus

69

69

-16

53

Onderst.bestuurlijk proces

997

997

-736

261

Organisatie-ontwikkeling

-138

38

-100

-32

-131

Saldi kostenplaatsen

-204

451

247

-67

-187

-7

Werken voor derden

-42

49

8

8

Kabinetszaken

-8

-8

-8

Reisdocumenten

-304

274

-30

-30

Rijbewijzen/eigen verklaringen

42

-183

-141

141

Naturalisatie

11

-2

9

9

Verklaringen

28

-44

-15

-15

Burgerlijke stand

3

-15

-12

-12

Verkiezingen

-352

1

-351

358

169

176

Begravingen

-71

-67

-138

32

106

Info-centrum gemeente

2

2

2

Overige publ. dienstverlening

3

3

3

Bouw

-155

-167

-322

-322

Geo-informatie

21

21

21

Totaal

-420

359

-62

290

-523

-295

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Burgemeester en Wethouders

-544

I

De pensioenpolissen zijn ondergebracht bij Loyalis. Op basis van de laatste berekening van Loyalis blijkt dat de stand per 1 januari  2015 een negatief beeld geeft. Door een behoorlijke verlaging van de gehanteerde rekenrente ontstaat er een tekort in de voorziening. Er zal hierdoor een extra bedrag € 595.000 gestort moeten worden in de pensioenvoorziening. Dit veroorzaakt voor het grootste deel het tekort op dit onderdeel.

Beeldvorming & Samenwerking

+135

I

Aan de ene kant zijn er in 2014 minder kosten gemaakt voor beeldvorming en samenwerking, terwijl anderzijds incidenteel extra budget is toegekend voor de huldigingen van de Olympische schaatskampioenen en (bekerwinnaar) PEC Zwolle.

De kosten voor de Dialoog met de stad zijn aanmerkelijk teruggebracht omdat voor een andere werkvorm is gekozen, namelijk twee Dagen van de Verbinding in plaats van een Week van de Verbinding. Er zijn minder ontvangsten georganiseerd voor nieuwe inwoners, omdat de aanwas van nieuwe Zwollenaren en daarmee ook de animo voor ontvangsten vorig jaar achter is gebleven. Met het oog op de voorgenomen vernieuwing van ons relatiegeschenkenpakket zijn er in 2014 weinig nieuwe relatiegeschenken aangeschaft. De vernieuwing krijgt in 2015 verder vorm.
Tweejaarlijks vindt er kwantitatief communicatieonderzoek onder de inwoners plaats, steeds in de oneven jaren. We streven ernaar in de tussenliggende jaren een verdieping van dit kwantitatieve onderzoek te doen, dat wordt de komende jaren vormgegeven. Tot slot zijn we selectiever geworden in de aanschaf en productie van nieuwe corporate voorlichtingsmaterialen.

Ondersteuning bestuurlijk proces

+261

I

De budgetten die beschikbaar zijn gesteld t.b.v. de bezuinigingsoperatie, na aftrek van de gemaakte kosten in 2014, deels doorgeschoven, via de reserve NUTW, naar het jaar 2015 (+162).
Bij de externe juridische bijstand is het budget onderschreden. Het budget Externe juridische bijstand is slechts voor een deel te sturen. Inzet van het budget is mede afhankelijk van kwesties en procedures waarin de gemeente wordt betrokken. Dit fluctueert over de jaren en is in 2014 in beperktere mate het geval geweest (+56)

Het budget voor Duurzaamheid is o.b.v. de ingezette activiteiten niet volledig
benut dit jaar. Naast het in de Berap II reeds gemelde overschot a € 120.000 blijft er aanvullend nog eens € 97.000 over. Het restant van het budget wordt betrokken in de plannen m.b.t. Duurzaamheid in 2015 en wordt het bedrag a € 97.000 ook doorgeschoven via de reserve NUTW naar het jaar 2015.(saldo 0).
Deze posten veroorzaken hoofdzakelijk het verschil...

Organisatieontwikkeling

-131

I

De uitzendbureau staffelkorting wordt niet meer verkregen. In 2010 is de
mantelovereenkomst met een externe partij, waaraan deze korting was gekoppeld,
ontbonden (-84).
Daarnaast is dit jaar het bedrag aan WGA-uitkeringen beduidend hoger uitgevallen. Het aantal gevallen is nagenoeg gelijk gebleven, de mate van arbeidsongeschiktheid is hoger, waardoor er meer is uitgekeerd.

Saldi kostenplaatsen

-7

I

Via het product saldi kostenplaatsen wordt het bedrijfsvoeringsresultaat verantwoord. Het resultaat bestaat uit vele mee- en tegenvallers op de diverse afdelingen van de organisatie. Per saldo resulterend in een voordelig resultaat van € 247.000. Na verrekening van de voor- en nadelen met de bedrijfsvoeringsreserve van de eenheden resteert een nadeel van €  7.000.

Reisdocumenten

-30

I

Doordat het rijk de geldigheidsduur van reisdocumenten voor personen ouder dan 18 jaar heeft verlengd van 5 naar 10 jaar zijn de rijksleges ook sterk verhoogd. Hierdoor stijgen onze inkomsten, maar ook onze afdrachten. Het uiteindelijke resultaat wordt veroorzaakt door een iets lager aantal afgegeven reisdocumenten

Rijbewijzen

-

I

Door maximering van de leges rijbewijzen ontstaat er een nadeel op leges die gedekt wordt door een onttrekking aan de reserve rijbewijzen

Verkiezingen

176

I

De bijdrage die gemeenten ontvangen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen, voor Zwolle € 176.000, was voor 2014 begroot maar komt in 2015 beschikbaar en is daarom in 2014 niet gestort in de reserve verkiezingen. Hierdoor ontstaat hier een voordeel van € 176.000 en bij het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen een nadeel van € 176.000. De hogere kosten worden veroorzaakt doordat er in 2014 twee verkiezingen zijn geweest. Deze kosten worden gedekt door een bedrag te onttrekken aan de reserve verkiezingen

Begraven

-

I

Ook dit jaar laat de wet op de lijkbezorging hogere kosten zien. Bij het onderdeel lijkschouw staan hier geen inkomsten tegenover. Een gedeelte van de leges zijn conform afspraak gebruikt om de investering in de Chinese begraafplaats te dekken. Hierdoor ontstaat er een nadeel op de leges. Beide nadelen worden gedekt door een onttrekking te doen aan de reserve begraven.

Bouwvergunningen

-322

I/D

Bij advisering ruimtelijke adviezen is er een overschrijding van de kosten (€ 121.000) die nagenoeg volledig gedekt wordt door meer inkomsten (€ 117.000). Hierdoor nemen de kosten en inkomsten bij Bouw toe. Als we dit onderdeel niet meenemen blijft er een nadeel over op leges en kosten door het uitbetalen van twee schadevergoedingen.  
De leges vallen t.o.v. de Berap 2 tegen doordat er enkele bezwaarschriftprocedures zijn afgerond waardoor leges gedeeltelijk afgeboekt dienden te worden. Ook het aantal vergunningen bleef iets achter.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Bestuur

ICT projecten (MPI)

1.230

2.258

2.452

1.036

177

859

correctie 2013 MPI

100

afgesloten

Registratie niet-ingezetenen (RNI)

50

afgesloten

projecten Services

192

-4

196

196

AFM:Het Nieuwe Werken

5.583

800

3.322

3.061

3.061

Ontwikkelvermogen OW meerjarig inc.

115

30

108

37

-12

49

Veranderplannen

210

-92

1

117

117

Stadhuis en Stadskantoor Duurzaamh.

1.586

1.046

540

540

Stadskantoor verv./upgrade installaties

0

1.370

1.370

1.370

9.066

4.366

6.925

6.357

-12

343

6.026

Dienstverlening

Masterplan Kranenburg

426

46

380

-22

402

Uitbreiding Kranenburg

154

154

154

Restauratie Algemene begraafplaats

20

1

19

19

Chinese begraafplaats

609

71

538

10

528

Wagenpark

0

522

522

522

1.209

522

118

1.613

-12

19

1.606

10.275

4.888

7.043

7.970

-24

362

7.632

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

ICT projecten

2.158

MPI

AFM:Het Nieuwe Werken

800

Rb. 2-12-2013

herinrichting SK en SH

Ontwikkelvermogen OW meerjarig inc.

30

correctie jaarrekening 2013

Veranderplannen

-92

correctie jaarrekening 2014

Stadskantoor verv./upgrade installaties

1.370

Rb. 3-2-2014

correctie wagenpark 2013

254

Begroting 2013

vervangingsinvesteringen

Wagenpark

268

Begroting 2014

vervangingsinvesteringen

4.788

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Registratie niet-ingezetenen (RNI)

50

correctie 2013 MPI

100

150

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

ICT Projecten (MPI)
Afgeronde projecten: per saldo € 165.000
De projecten Windows en Office, HNW, Stukkenstroom, I-Nup, Sepa, E-loket 2014, Upgrade Lias, Opleidingsadministratie, Begroting in beeld, Transitie RIS en Thin clients zijn opgeleverd en in gebruik genomen.
Per saldo was er een overschot op de opgeleverde projecten van € 165.000 op een totaal investeringsvolume van
ongeveer € 1,5 mln.

Doorlopende projecten: - € 400.000
Het lopende programma Digitalisering is deels vertraagd. Daarnaast is de doelstelling herijkt, naar verwachting is
€ 400.000 extra budget nodig. De projecten BGT Bor, Vastgoedmanagement, Pachtbeheer, Website en intranet, VVI, Beheer panden en telefonie zijn vertraagd t.o.v. de oorspronkelijke planning maar zullen naar verwachting in 2015 gereed komen met uitzondering van het project Digitalisering, dit project zal waarschijnlijk in 2016 afgerond worden.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)