Leefbaarheid en welzijn

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

8.838

46

8.806

46

8.540

95

265

49

315

Reservemutaties

201

369

45

342

-45

-27

-72

Gerealiseerd resultaat

8.838

247

8.806

414

8.585

437

220

23

243

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Vrijwilligersbeleid

Beleid accommodaties

141

141

-39

102

Sociaal cultureel werk

26

26

26

Wijkorganisaties

11

11

11

Welzijnsbeleid

39

39

-45

-6

Integratiebeleid

-6

-6

-6

Zelforganisatie minderheden

11

11

11

Ontwikkelingssamenwerking

Ouderenbeleid

6

6

6

Wijkmanagement

28

49

77

12

89

Leefbaarheid en wijkveiligheid

10

10

10

Totaal

265

49

315

-45

-27

243

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Beleid accommodaties

+102

I

Dit voordeel is ontstaan vanwege het vrijvallen van kapitaallasten van het Anker. Volgens de nota afschrijving worden er pas kapitaallasten geboekt het jaar na het gereed komen van de activa. In dit geval betreft het de nieuwbouw van het Anker.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Wijkenaanpak K’poort/D’poort

317

afgesloten

Wijkbudgetten RB jun 10 6e ronde

23

10

afgesloten

Jongerenbudget 12/13

60

30

30

30

VVI 13 inr&interieur WC Gerenlanden

90

90

90

Diezerpoort sociaal (van progr.ruimte)

628

105

523

50

473

Jongerenbudget 2013

156

11

145

145

490

784

156

788

50

648

90

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Overheveling D'poort van progr. 5 naar 6

628

Berap 2013-2

Bewoners-/jongerenbudget 2013

156

Rb. 25-6-2012

784

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Wijkbudgetten RB jun 10 6e ronde

13

Wijkenaanpak K'poort/D'poort

317

330

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Diezerpoort Sociaal
In de Diezerpoort wordt gewerkt vanuit het principe van natuurlijke wijkvernieuwing met als uitgangspunt aan te sluiten bij de dynamiek en ontwikkelkracht van de wijk. Diezerpoort sociaal: uitvoering op basis van wijkopgaven en bewonersinzet o.a. gericht op participatie en iedereen doet mee.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)