Leefbaarheid en welzijn

Beleidsverantwoording

Algemeen

Het jaar 2014 stond met name in het teken van de transities in het sociaal domein. Met de nieuwe taken wordt de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van het sociaal domein. De decentralisatie van sociale taken heeft ook gevolgen voor de organisaties actief binnen het programma Samenleving, voor hun medewerkers en hun cliënten.
Er is intensief gewerkt aan het tot stand brengen van een dekkend netwerk van laagdrempelige sociale wijkteams per 2015. Naast de gemeente en bureau jeugdzorg participeren Travers Welzijn, De Kern en MEE in de SWT’s. De GGD, WIJZ en Zwolle Doet nemen niet direct deel in de sociale wijkteams, maar spelen wel een belangrijke ondersteunende rol.

Per 1 januari 2014 zijn De Kern en WIJZ een (bestuurlijke) fusie aangegaan. Dat geldt ook voor  Travers en Zwolle Doet. Hiermee is een efficiencyslag gemaakt en zijn de overheadkosten bij de instellingen gereduceerd.

Ook is het afgelopen jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van het wijkgericht werken naar opgave gericht werken waarbij we inzetten op het optimaliseren en concretiseren van verbindingen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Belangrijk doel is het terugdringen van zorg- en ondersteuningsvragen, toename van de eigen verantwoordelijkheid en inzet van inwoners zelf. Door middel van preventieve inzet proberen we problematiek te voorkomen, risico’s op te sporen die zouden kunnen leiden tot problematiek en signalen op te pakken die wijzen op beginnende problematiek. Ondersteunend hieraan zijn de verbetering van de samenhang van de monitoring en effectmeting, en het vergroten van de samenhang in procesorganisatie.

Per 1 juli 2014 is de Participatieraad officieel van start gegaan. De participatieraad is in verband met de transities in het sociaal domein voortvarend te werk gegaan en heeft onder andere advies uitgebracht over de beleidsplannen en verordeningen WMO, Jeugdzorg, de kadernota en verordeningen Participatiewet en de aanbesteding  van hulp in en aan huis en dagbesteding.
In de 2e helft van 2014 werd een grote inzet van de Participatieraad gevraagd vanwege de grote hoeveelheid beleidsvoorstellen waarover deze zich moest uitspreken.

Verder is op 3 november 2014 het startsein gegeven voor de publiekscampagne "Iedereen doet mee". Met deze campagne laten inwoners en organisaties uit Zwolle zien dat de participatiesamenleving niets nieuws is. Veel inwoners, vrijwilligersorganisaties, scholen, buurthuizen, sportverenigingen en organisaties zetten zich al in zodat anderen, maar ook zijzelf mee kunnen doen. Betaald, vrijwillig, af en toe of regelmatig.

Relevante kaderstellende nota's

 • Werken vanuit vertrouwen (december 2012)
 • Nota Doorontwikkeling wijkgericht werken (september 2012)
 • Ouderenagenda (2012)
 • Nota Meerjarenaanpak Homo-emancipatie 2012-2014 (december 2011)
 • Nota wijkacommodaties (2011)
 • ??De toekomst van Zwolle, nota jeugdbeleid (december 2012)
 • ??Uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2012-2015 (2013)
 • ??Op weg naar een meerjarenvisie peuterspeelzaalwerk (april 2013)
 • ??Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein (juni 2014)
 • ??Wmo beleidskader 2014-2017 (december 2014)
 • ??Beleidsplan Jeugdhulp Zwolle 2015-2016 (december 2014)