Cultuur

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

17.736

263

18.882

103

19.171

103

-289

-289

Reservemutaties

70

778

132

778

216

84

84

Gerealiseerd resultaat

17.806

263

19.660

235

19.949

319

-289

84

-204

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Bibliotheken

Podiumkunsten

-321

-321

84

-236

Festivals

Cultuureducatie

-15

-15

-15

Amateurkunst

40

40

40

Musea

-1

-1

-1

Lokale geschiedenis

8

8

8

Beeldende Kunst

Beiaardier

Totaal

-289

-289

84

-204

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Podiumkunsten

-236

I

Odeon de Spiegel ontvangt jaarlijks een subsidie die gebaseerd is op het theaterseizoen dit loopt van juli t/m juni. De gemeentelijke subsidie verantwoording vindt plaats per kalenderjaar. We verantwoorden de subsidie in het kalenderjaar waarop het theaterseizoen eindigt. Dit betekent dat de subsidie voor het jaar 2013/2014 in de jaarrekening van de gemeente Zwolle 2014 wordt verantwoord. In de jaarrekening 2013 heeft de accountant erop gewezen dat dit administratief niet juist is. Reden dat dit bij de berap 2 2014 gemeld is, echter het blijkt dat bij berap 2 vijf maanden in plaats van zes maanden correctie zijn gemeld.  Dit veroorzaakt het incidentele tekort bij de jaarrekening. Bij de mondelinge toelichting van de berap is dit gemeld. Daarnaast is er incidenteel een bedrag (80) uit de reserve podiumkunsten ontrokken ten behoeve van extra inzet voor cultuur voor het realiseren van de looproute en de percentage regeling beeldende kunst.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Perc.reg beeldende kunst

114

36

65

85

85

114

36

65

85

0

85

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Kunstbudget WC Het Anker

36

36

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)