Cultuur

Beleidsverantwoording

Algemeen

Sinds 2011 (beleidsnota Cultuur) zetten wij in op participatie en sterke stad. Dit doen we met investeringen, nieuw aanvullend beleid, subsidies en het stimuleren van ontwikkelingen. Ook externe ontwikkelingen zijn van invloed op de sector, zoals veranderende geldstromen: lagere en latere inkomsten uit kaartverkoop (kaarten worden steeds minder bij aanvang van het seizoen gekocht),  veranderende voorkeuren van het publiek, en steeds meer partijen doen een beroep op dezelfde fondsen. Allemaal ontwikkelingen waar de culturele sector op moet anticiperen.
Investeringen

Op 6 februari 2014 is Hedon heropend. De succesvolle verbouwing en programmering heeft geleid tot de volgende cijfers: 307 projecten binnen Hedon, 85.000 bezoekers en daarnaast is Hedon betrokken bij 150 projecten buiten Hedon. Recordcijfers! In 2012/ 2013 is De Fundatie verbouwd en heropend. Ook in het jaar na de opening, het jaar 2014, heeft De Fundatie ook een grote aantrekkende werking, waarbij Zwolle op de kaart wordt gezet.  
Dit zie je ook terug in de bezoekersaantallen van bezoekers aan Zwolle: het totaal aantal bezoekers aan Zwolle is 1,2 miljoen (Zwolle Marketing, 2014). Daarvan geeft 8% aan dat de reden een museumbezoek is. Dat is een spectaculaire groei ten opzichte van 2012, toen 2% aangaf dat het museumaanbod de belangrijkste reden was om Zwolle te bezoeken.  Verder komt 9% voor een evenement en 4% voor een theaterbezoek. In 2013 was dus 21% van de bezoekers in Zwolle met een culturele activiteit als hoofdreden.

Nieuw beleid
In 2014 is het nieuwe cultuureducatiebeleid vastgesteld, waarbij  de subsidierelatie met Muzerie is beëindigd. Dit heeft er voor gezorgd dat er allerlei particuliere initiatieven zijn ontstaan om les te geven in scholen, Domusica, Baluwdruck en andere locaties.
De fusie tussen bibliotheek en Muzerie, waaronder Kunst&Zo, heeft geresulteerd in de Stadkamer. De eerste slag met het nieuwe cultuureducatiebeleid is gemaakt: we zetten in op verankering van het cultuureducatie in leerlijnen binnen het onderwijs. Dit is vooruitlopend op 2015: dan worden ook de andere onderdelen van het cultuureducatiebeleid  (o.a. wijken) uitgevoerd.

Subsidies en stimuleren van ontwikkelingen
We hebben ons subsidiebeleid grotendeels voortgezet. Maar de afspraken hierbinnen worden jaarlijks vastgesteld, zodat we op ontwikkelingen kunnen anticiperen. Een voorbeeld hiervan is het sociaal domein: veranderingen hierbinnen zijn van invloed op de stad, maar bieden ook weer kansen voor cultuur.  We zien steeds vaker de verbindingen tussen het welzijn van inwoners en de rol die cultuur daarbij kan spelen. Mooie voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de projecten Fakkelteit en de samenwerking tussen Driezorg en Kameroperahuis.

Kortom: er zijn veel veranderingen in de maatschappij die ook van invloed zijn op de sector cultuur. Tot op heden weet de sector haar weg daarin te vinden: bezoekcijfers zijn stijgend of stabiel/ licht dalend. De sector weet hierbij met gerichte projecten ook nieuwe doelgroepen te bereiken. Dit biedt ook perspectief voor de toekomst!
We zien wel een lichte daling bij het percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden actief aan kunst en cultuur heeft gedaan via een vereniging, club of school. Dit kan worden verklaard door het wegvallen van Muzerie, maar ook omdat er ook nieuwe vormen ontstaan of steeds meer ongeorganiseerd plaats vindt.

Relevante kaderstellende nota's

  • Cultuur en stad. Cultuurbeleid gemeente Zwolle (2011)
  • Nota Evenementen "Zwolle heeft het allemaal" (2012)