Economie

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

2.821

784

3.435

1.395

3.427

1.496

8

101

109

Reservemutaties

100

82

121

453

140

428

-19

-25

-44

Gerealiseerd resultaat

2.921

866

3.556

1.849

3.567

1.925

-11

76

65

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Economisch beleid en progr.

16

10

26

-25

1

Relatiebeheer/Acquisitiebeleid

Marketing en promotie

32

32

-19

14

Evenementen

-5

1

-5

-5

Toeristisch beleid

8

8

16

16

Economische deelnemingen

-43

83

40

40

Totaal

8

101

109

-19

-25

65

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Economische deelnemingen

40

I

Betreft per saldo hogere dividenduitkeringen dan geraamd.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Duurz. versterking Voorst

1.779

50

214

1.615

959

656

Stimuleren Zwolse economie

171

-9

180

-50

230

Digitaal ondernemersloket

42

42

42

Vernieuwing economie

-8

31

afgesloten

0

Quick scan IJsselhallen

12

12

12

Flan.avonden/winkelsluitingstijden

55

-55

afgesloten

Centrummarkten

24

24

24

Hanzelijn monitor

-35

127

46

46

28

18

Kantorenmarkt economie

112

100

45

167

167

Economische ontwikkelingen ZKN

374

14

360

360

Centrummanagement

57

-25

32

afgesloten

Onderzoek kantorenmarkt Oosterenk

69

0

69

67

2

Samenwerking Economie Regio

246

316

301

261

261

Diezerstraat 80-82

-13

13

0

Herontwikkeling Weeshuisstraat

30

30

30

2.915

526

674

2.806

1.004

1.802

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Duurz. versterking Voorst

50

BW 22-4-2014

fietspad Westenholterallee

Flan.avonden/winkelsluitingstijden

-55

Berap 2014-2

vrijval

Hanzelijn monitor

127

BW 13-5-2014

2e fase Hanzelijnmonitor

Kantorenmarkt economie

100

PPN 2011

kantorenmarkt 2014

Centrummanagement

-25

correctie jaarrekening 2013

Samenwerking Economie Regio

299

BW 5-5-2011

doorwerking besluit 2011

Samenwerking Economie Regio

17

Berap 2014-2

samenwerking met De Wolden en Urk

Diezerstraat 80-82

13

naar programma Vastgoedbeheer

526

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Vernieuwing economie

-39

Flan.avonden/winkelsluitingstijden

0

Centrummanagement

0

-39

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Duurzame versterking Voorst
Het project bevat een pakket aan maatregelen die van 2010 t/m 2015 worden uitgevoerd. Dit betreffen werkzaamheden in de openbare ruimte: verwijdering spoorlijn Voorst, aanpassing wegprofielen, fietspaden, bewegwijzering, geluidzonebeheersplan, groenvoorzieningen. Zoveel mogelijk wordt werk met werk gemaakt door aan te sluiten op planningen van stedelijke projecten.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)