Raad en raadsgriffie

Beleidsverantwoording

Algemeen

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de gemeenteraadsverkiezingen en daarna lag de nadruk op het inwerken van de nieuwe raad. Dit laatste heeft plaatsgevonden d.m.v. een uitgebreid inwerkprogramma.
Verder heeft in 2014 vooral de decentralisaties in het sociaal domein veel aandacht gevraagd. Vooral voor nieuwe raadsleden ingewikkelde dossiers, waarover in hoog tempo besluiten moesten worden genomen.
In 2014 is ook overgestapt op een nieuw digitaal systeem (van Notubiz naar Ibabs).

Relevante kaderstellende nota's

  • Gemeentewet
  • Reglement van Orde Gemeenteraad Zwolle
  • Integriteitscode