Gezondheid en zorg

Nazorg ex-gedetineerden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het vergroten van de participatie en re-integratie van ex-gedetineerden en het terugdringen van recidive onder ex-gedetineerden. Het gaat hierbij over de inwoners die voorafgaand aan detentie in Zwolle verbleven of om een bijzondere reden in Zwolle willen vestigen.

Streefdoel/indicator

In 2014 is tenminste 90% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) in het bezit van een geldig ID-bewijs bij het verlaten van de penitentiaire inrichting.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2011 was 75% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) in het bezit van een geldig ID-bewijs bij het verlaten van de penitentiaire inrichting.

In 2014 is 90% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen in het bezit van een geldig ID-bewijs bij het verlaten van de penitentiaire inrichting.

Gerealiseerd. In 2014 is het gelukt om  alle ex-gedetineerden die nazorg van de gemeente ontvangen in het bezit te laten zijn van een geldig ID-bewijs bij het verlaten van de penitentiaire inrichting.  

Streefdoel/indicator

In 2014 heeft tenminste 80% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) bij het verlaten van de penitentiaire inrichting voor de periode kort na detentie een vorm van inkomen en/of dagbesteding.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2011 had 79% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) bij het verlaten van de penitentiaire inrichting voor de periode kort na detentie een vorm van inkomen en/of dagbesteding.

In 2014 heeft 80% van de ex-gedetineerden (die nazorg hebben ontvangen) bij het verlaten van de penitentiaire inrichting voor de periode kort na detentie een vorm van inkomen en/of dagbesteding.

Gerealiseerd. In 2014 had 90% van de ex-gedetineerden die nazorg van de gemeente ontvangen een vorm van inkomen en/of dagbesteding bij het verlaten van de penitentiaire inrichting.

Streefdoel/indicator

In 2014 is voor tenminste 70% van de ex-gedetineerden met schulden (die nazorg hebben ontvangen), binnen drie weken na verlaten van de penitentiaire inrichting, de schulden in kaart gebracht en indien mogelijk een schuldhulpverleningsplan opgesteld.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Nog te bepalen.

In 2014 is voor tenminste 70% van de ex-gedetineerden met schulden (die nazorg hebben ontvangen), binnen drie weken na verlaten van de penitentiaire inrichting, de schulden in kaart gebracht en indien mogelijk een schuldhulpverleningsplan opgesteld.

Gerealiseerd. Bij circa 80% van de ex-gedetineerden met schulden (die nazorg hebben ontvangen) is binnen drie weken na verlaten van de penitentiaire inrichting, de schulden in kaart gebracht en is indien mogelijk een schuldhulpverleningsplan opgesteld.

Toelichting

Alle doelstellingen voor de nazorg van ex-gedetineerden zijn in 2014 ruim gehaald, maar op één onderdeel onderdelen vraagt dit  een nadere toelichting. Het percentage ex-gedetineerden dat een vorm van inkomen en/of dagbesteding heeft bij het verlaten van de PI is met 90% ruim boven de norm. Het betreft echter vooral inkomen, terwijl de dagbesteding veel vaker niet te realiseren is omdat er te weinig mogelijkheden zijn.

Relatie met andere programma’s

Voor het onderdeel nazorg ex-gedetineerden ligt er een relatie met de programma’s 8 en 10.