Gezondheid en zorg

Verslavingsbeleid (prestatieveld 9 Wmo)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verslaving verminderen en voorkomen met als doel participatie en zelfredzaamheid.

Streefdoel/indicator

  1. a. In 2015 is het percentage inwoners dat meer alcohol gebruikt dan de landelijke norm gedaald of gelijk gebleven.
  2. b. In 2015 is het percentage inwoners dat rookt minimaal gelijk gebleven of afgenomen.
  3. c. In 2015 is het percentage inwoners dat ooit harddrugs heeft gebruikt gelijk gebleven of afgenomen.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

  1. In 2011 gebruikt 7% van de Zwolse volwassenen (19-65 jaar) meer alcohol dan de landelijke norm.
  2. In 2011 rookt 22% van de Zwolse volwassenen.
  3. In 2011 is het percentage jongeren van 12 t/m 23 jaar dat dagelijks rookt is 12% (regio IJsselland).
  4. In 2011 heeft 4% van de Zwolse volwassenen ooit harddrugs gebruikt.

In 2015 wordt door de GGD weer gemeten op de betreffende doelstellingen. Voor 2014 is het dus niet mogelijk een toetsbare norm te formuleren.

Zoals gemeld zijn er geen gegevens beschikbaar voor 2014.

Relaties met andere programma’s

Alcoholmatiging onder jeugdigen is één van de speerpunten van het gezondheidsbeleid en wordt primair vanuit dat beleidsveld vorm gegeven (zie elders in dit programma ).