Groene leefomgeving en milieu

Bodem

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

In 2015 hebben we alle humane spoedlocaties in Zwolle aangepakt.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Alle locaties met mogelijke risico’s zijn onderzocht.

Aanpak resterende humane spoedlocaties.

De resterende locaties zijn gemonitord: er zijn geen humane risico's geconstateerd.