Groene leefomgeving en milieu

Energie en duurzaam bouwen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle onderschrijft de EU-doelstellingen voor energiebeleid. In 2020 is een reductie van 20% van de uitstoot van CO2 bereikt en wordt 20%
van de gebruikte energie duurzaam opgewekt. Jaarlijks wordt een energiebesparing van 3% gerealiseerd.

Streefdoel/indicator

CO2-reductie (kton/jaar): Uitstoot in 1990: : 587 kton/jaar, in 2009: 722 kton/jaar, 20% reductie t.o.v. 1990 = 40% reductie t.o.v. 2009
% duurzaam opgewekt: % opgewekt in 2012: 5,6%.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Uitstoot 2009: 722 kton/jaar
Duurzame opwek: 5,6 % in 2012

Energiebesparing van 3%

Er is platform geboden voor kennisontwikkeling,
starten en verbinden van initiatieven en
innovatie, onder andere door faciliteren Zwols Energiehuis, bijeenkomsten i.s.m. PEC Zwolle, deelname aan Kantelbijeenkomst, inzet op netwerken versterken, etc.

Met behulp van Energie in Beeld vindt monitoring van prestaties plaats prestaties (uitstoot CO2, %
duurzame opwek)

De stimuleringsregeling woningbouwproductie en duurzaamheid liep per 1 juli 2014 af, 350 subsidies zijn verleend. Op dat moment was er een resterend budget van ca
€ 300.000. Dat is ingezet voor een aangescherpte regeling, het budget is toereikend voor 100 woningen.

Van 1 oktober 2012 tot 30 november 2014 zijn aan 962 woningeigenaren subsidies toegekend in het kader van de Overijsselse aanpak 2.0. Hiermee is voldaan aan de verwachting.

Faciliteren initiatief windenergie van Blauwvinger Energie is gecontinueerd. Er is met name ingezet op een strategie om te komen tot meedoen door de Zwolse samenleving

Het protocol uitvoering AMvB Bodemenergie is gereed

Inbreng is geleverd in (gebieds)-ontwikkelingen, zoals Stadskamer, Parkeergarage, Hessenpoort, Hanzeland, Dieze-Oost, Spoorzone en nog een aantal andere. Ook wordt gewerkt aan een aanpak voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk vastgoed

Beleid duurzame gebouwen is gecontinueerd en ondermeer opgenomen in de aangepaste stimuleringsregeling.