Volkshuisvesting

Duurzaamheid en energiebesparing in de woningvoorraad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

20% CO2 reductie in Zwolle in 2020 t.o.v. 1990.

Streefdoel/indicator

In bestaande woningvoorraad van corporaties zijn alle woningen in 2020 verbeterd naar label B of minimaal 2 labelstappen vooruit gegaan.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

2012/2013: 450 woningen zijn verbeterd tot label B of hoger. 460 woningen zijn twee labels vooruit gegaan tot label C.

Prestatieafspraken met de corporaties voor 2012-2015.

deltaWonen: 159 woningen met D, E, F en G-label opgewaardeerd naar minimaal label B. Vraaggestuurde verbeteringen: Bewoners kunnen met ingang 2014 zelf zonnepanelen bestellen met huurverhoging (75% van energiereductie), mits dakligging zich daarvoor leent. Men gaat er wat betreft elektrakosten 25% op vooruit.
Openbaar Belang: 139 woningen energetisch verbeterd.
SWZ: 416 woningen met D, E, F of G-label zijn opgewaardeerd naar A, B of C-label.
Totaal gaat het om: 714 woningen

Streefdoel/indicator

In 2015 zijn in 1200 woningen in de particuliere voorraad energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In de periode 2010 tot en met 2012 zijn 327 particuliere woningen verbeterd met de subsidieregeling duurzaamheid bestaande woningen.

Vanaf 1 oktober 2012 worden particulieren via de Overijsselse Aanpak 2.0 gestimuleerd tot het verbeteren van hun woning.
Verwachting is dat jaarlijks 400-500 woningen in Zwolle worden verbeterd met de regeling van de provincie Overijssel (verbeter en bespaar),

Van 1 oktober 2012 tot 30 november 2014 zijn aan 962 woningeigenaren subsidies toegekend in het kader van de Overijsselse aanpak 2.0

Streefdoel/indicator

In 2015 is de bouw van 600 woningen gestart van woningen met een EPC lager dan 0,6 door de inzet van extra duurzaamheidsmaatregelen.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2012 is voor 181 nieuwe woningen subsidie verleend, waarvan 50 corporatiewoningen.
In 2013 is voor 34 koopwoningen subsidie verleend.

Start bouw woningen met subsidie voor extra duurzaamheidsmaatregelen; het beschikbare budget bedraagt per 1 september 2013 nog € 455.000.