Groene leefomgeving en milieu

Externe veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Handhaven van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico).
Handhaven van een aanvaardbaar groepsrisico.

Streefdoel/indicator

  • Er bevinden zich geen kwetsbare functies binnen de veiligheidscontour van bedrijven, wegen, spoorwegen, vaarwegen en buisleidingen voor aardgas/gevaarlijke stoffen.
  • Het groepsrisiconiveau past binnen de grenswaarden van het gebiedstype zoals vastgesteld in het gebiedsgerichte kader externe Veiligheid
  • De toename van het groepsrisico op stedelijk niveau is openbaar, verklaarbaar en aanvaard.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Provinciale risicokaart 2012.
Risico Register Gevaarlijke Stoffen 2012.
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
(vermoedelijk wettelijk verankerd in 2013).
Vastgestelde ontwerpbestemmingsplannen
d.d. 1 juli 2013

.

Monitoring risicobronnen en volgen (beleids)ontwikkelingen:
Conform gerealiseerd.

Risicocommunicatie:
Het primaat voor risicocommunicatie hoort bij het programma Veiligheid. Vanuit Externe Veiligheid is in 2014 geen inbreng gevraagd.

Speerpunt Spoorzone, optimaliseren zelfredzaamheid en bluswatervoorziening:
In het kader van de omgevingsvergunning is de bluswatervoorziening onderwerp van onderzoek en overleg geweest. Daarnaast is er ten bate van de ruimtelijke ontwikkeling Spoorzone een inspiratieboek Spoorzone opgesteld.

Speerpunt A28 optimaliseren zelfredzaamheid en bluswatervoorziening:
In 2014 is een voorstel ontwikkeld voor de verbetering van de bluswatervoorziening. In overleg met de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat is het maatregelenpakket uitgebreid voor de gehele A28 binnen de gemeente Zwolle. Het eerste voorstel, droge bluswaterleiding ter hoogte van het Zwarte water, wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat vanuit groot onderhoud. Voor de andere maatregelen kan mogelijk dezelfde financieringsbron worden gebruikt.

Routekaart samenwerking met partners (Veiligheidsregio en RUD):
Dit proces met de veiligheidsregio is in 2014 opgestart samen met de gemeente Deventer. Het doel, meer taken overlaten aan onze partner, de veiligheidsregio, is d.m.v. een pilot Ecodrome in de praktijk gebracht.

Expertiseontwikkeling en vervolgaanpak EV 2015 en verder:
Overijsselse gemeenten hebben audits bij elkaar uitgevoerd. De gemeente Zwolle heeft daaraan deelgenomen. Uit deze audit bleek dat Zwolle zijn organisatie goed op orde had.

Evaluatie en rapportage:
Conform gerealiseerd.