Sociaal economische zelfredzaamheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Alle Zwollenaren die (tijdelijk) niet kunnen werken zetten zich door maatschappelijk te participeren in voor hun eigen ontwikkeling en die van de stad.
We willen dat iedere Zwollenaar voor wie betaald werk (nog) geen optie is, zich naar vermogen inzet voor de gemeenschap in het algemeen of voor zijn of haar leefomgeving in het bijzonder. Ons streven is om Zwollenaren met een WWB-uitkering die (nog) niet in staat is om te werken, daar waar nodig, te ondersteunen richting maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten in de wijk). Maatschappelijke participatie organiseert de burger zoveel mogelijk op eigen kracht. Van een burger die een beroep doet op het gemeentelijk vangnet verwachten we inzet terug. In de eigen wijk of gemeentebreed. Het gaat daarbij niet alleen om het participeren op zich maar vooral om het deel uitmaken van een netwerk, voorkomen sociaal isolement, toename zelfvertrouwen en het verkrijgen van tijdige signalen van multiproblematiek. De optelsom van deze individuele effecten van maatschappelijk functioneren levert positieve sociaal maatschappelijke effecten op. De onderlinge betrokkenheid in de buurt/wijk neemt toe, de leefbaarheid in de buurt/wijk stijgt; er ontstaat een sociaal netwerk, ontstaan van een positieve dynamiek in de buurt/wijk; steeds meer burgers worden enthousiast en doen mee.

Streefdoel/indicator

Het slagingspercentage voor trajecten (positief afronden trajecten) die worden ingezet vanuit re-integratie, inburgering of educatie is 80%.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Vaststellen per 1-1-2014.

100% van de doelgroep.

Inburgeringstaken en re-integratietaken voor de hele doelgroep verplichte inburgeraars ingezet.

Nader vast te stellen per 1-1-2013 binnen de regio IJssel-Vecht.

Nader vast te stellen binnen de regio IJssel-Vecht.

Nulmeting 2013: 140 taalcursussen.
(2012: 140).

300 taalcursussen.

422 taalcursussen via het programma Taal voor het leven. 155 via ROC's.

Nulsituatie 2013: aantal burgers met een WWB-uitkering dat participeert naar vermogen: 400.
(2012: 400).

Aantal burgers met een WWB-uitkering dat participeert naar vermogen: 500.

415 burgers. Start gemaakt met transitie maatschappelijke participatie naar de wijk: aantal burgers met WWB-uitkering dat participeert nog niet betrouwbaar te meten. Monitoring volgt m.i.v. 2015 binnen sociaal domein.

Peildatum 1-1-2014.

Een stijging van de participatie van onze klanten.

In 2014 nam de afstand tot de arbeidsmarkt bij 145%van de klanten af. Bij 9% was er sprake van een toename.

Relaties met andere programma’s
Met betrekking tot het stimuleren van participatie van onze burgers/klanten worden genoemde activiteiten uitgevoerd in relatie met de activiteiten benoemd in het programma ‘s 11 en 6.