Veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Stabilisering / afname van overlast

Streefdoel/indicator

Stabilisering/afname van overlast in 2014 t.o.v. 2009 door een persoons- en/of gebiedsgerichte aanpak.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Kengetallen/nulsituatie 2009:

 • aantal meldingen Meldpunt Ernstige Overlast (13).
 • aantal aanmeldingen buurtbemiddeling/waarvan afgerond (98/89).
 • aantal besproken incidenten in de beheersgroepen opvanglocaties (25).
 • aantal veelplegers geplaatst in nazorgtraject (30).
 • aantal overlastsituaties jongeren besproken in het POZ/Driehoek (13/13).
 • aantal opgelegde huisverboden[1] (11, waarvan 4 verlengd).

Geen specifieke norm 2014 gesteld.
Tussenstand wat betreft de huidige
jaarschijf:
Situatie 2012

 • ??aantal meldingen Meldpunt Ernstige Overlast (14).
 • ??aantal aanmeldingen buurtbemiddeling/waarvan afgerond (108/95).
 • ??aantal besproken incidenten in de beheersgroepen opvanglocaties (20).
 • ??aantal veelplegers geplaatst innazorgtraject (23).
 • ??aantal overlastsituaties jongeren besproken in het POZ/Driehoek (6/8).
 • aantal opgelegde huisverboden (32,waarvan 14 verlengd).
 • Het aantal meldingen ernstige overlast bedroeg 36. Dit is ruim een verdubbeling t.o.v. 2012.
 • Ten aanzien van het aantal gevallen waarin buurtbemiddeling is ingezet is sprake van een lichte toename (125/117). Dit geldt ook voor het aantal opgelegde/verlengde aantal huisverboden (42/14).
 • Ten aanzien van de overige activiteiten zijn aantallen vrijwel hetzelfde gebleven.

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 7 en 14.

[1] 2009 is het startjaar. In maart is er gestart met het huisverbod, vandaar dat er in de jaren daarna veel meer huisverboden zijn opgelegd.