Onderwijs en jeugd

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Effectieve en efficiënte huisvesting van onderwijsinstellingen waar de gemeente Zwolle een zorgplicht voor heeft.

Streefdoel/indicator

Nagenoeg alle scholen voldoen in 2014 en volgende jaren aan de wettelijke capaciteitsnormen en de doelstellingen van het MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

0-meting 2013: 97%

97%

De MOP jaarschijf 2014 is grotendeels uitgevoerd en wordt in 2015 afgerond. Daarmee voldoet 99%van de scholen aan de wettelijke normen en MOP doelstellingen. Vanaf 2015 zijn de Primair Onderwijs schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Enkele aanpassingen in gebouwen en uitbreiding van eerste inrichting is conform plan gerealiseerd.
Met de schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs is frequent overleg geweest ter voorbereiding van het nog in 2015 op te stellen Integraal Huisvestingsplan.

Streefdoel/indicator

In 2014 voldoen alle schoolgebouwen aan brandveiligheidseisen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

0-meting 2013: 98%

100%

Van de nog drie nog aan te passen VO scholen zijn er twee gerealiseerd. Daarmee voldoet 99% van de schoolgebouwen aan de brandveiligheidseisen. In De Blaloborgh worden de brandveiligheidseisen gelijktijdig met noodzakelijke aanpassingen van het gebouw uitgevoerd.

Streefdoel/indicator

In 2017 zijn bijna alle scholen gehuisvest in (semi)permanente gebouwen en is het merendeel van de huidige noodgebouwen afgestoten.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

0-meting 2013: 95%

95%

De norm voor 2014 (95%) is gehaald. De plannen voor het realiseren van een gecombineerde Protestants Christelijke en een Rooms Katholieke basisschool in Stadshagen-Breezicht zijn gereed; in 2015 wordt met de bouw gestart. De bouw van een Gereformeerde School in Stadshagen-De Tippe is in voorbereiding. Na realisering daarvan kunnen alle noodgebouwen in Stadshagen worden afgestoten. We liggen daarmee op schema om de doelstelling voor 2017 te halen.

Relaties met andere programma’s

Deze doelstelling heeft een relatie met het programma 13 (onderdeel gebruik gymaccommodaties).