Gezondheid en zorg

Informatie, advies en cliëntondersteuning (prestatieveld 3 Wmo)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Doelstelling: Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning aan inwoners over ondersteuningsmogelijkheden ten behoeve van de versterking van de regie van de cliënt.
Maatschappelijk effect: Regieversterking en waar nodig toeleiding naar voorzieningenaanbod om zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen of in stand te houden.

Streefdoel/indicator

  1. Het aantal keren dat de pagina’s van het Wmo loket op de gemeentelijke website worden bekeken is toegenomen in 2014 ten opzichte van 2012.
  2. Het aantal contacten van de sociaal raadslieden is in 2014 minimaal 4.300.
  3. In 2014 is het aantal behandelde hulp- en adviesvragen van ouderen minimaal 206.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

  1. In 2012 zijn de pagina’s van het Wmo loket op de gemeentelijke website 23.415 keer bekeken.

Het aantal keren dat de pagina’s van het Wmo loket op de gemeentelijke website worden bekeken is toegenomen in 2014 (ten opzichte van 2012)

Als gevolg van de introductie van een nieuwe website zijn voor deze indicator in 2014 geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

  1. Het aantal contacten van de sociaal raadslieden is in 2012: 4.889

Het aantal contacten van de sociaal raadslieden is minimaal 4.300.

Gerealiseerd: het aantal contacten van de sociaal raadslieden bedraagt 4.672.

  1. In 2012 zijn in totaal 206 hulp- en adviesvragen van ouderen behandeld.

In 2014 is het aantal behandelde hulp- en adviesvragen van ouderen minimaal 206.

Gerealiseerd: het aantal behandelde hulp- en adviesvragen van ouderen bedraagt 249.