Sport

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sterke sportinfrastructuur

Streefdoel/indicator

Het bevorderen van sterke, bloeiende sportverenigingen die een aantrekkelijk sportaanbod hebben en een ontmoetingsplaats zijn voor diverse bevolkingsgroepen.

  • Het aandeel sporters dat lid is van een sportvereniging bedraagt in 2014 60%.
  • Het aantal verenigingen dat wachtlijsten kent voor jeugdleden is in 2014 gereduceerd tot 0. In voorkomende gevallen zal eerst gekeken worden naar eventueel beschikbare capaciteit op andere sportaccommodaties. Mocht deze capaciteit aanwezig zijn en de vereniging desondanks toch kiest voor een wachtlijst is het hun eigen keuze en wordt de vereniging in de meting als 0% gezien.
  • Het aantal verenigingen met kaderproblemen (niet- technisch kader) is in 2014 gereduceerd tot 20%.
  • 75% van de verenigingen kent een stabiel of stijgend ledenaantal.

Sportservice Zwolle is in 2014 het centrale sportservicepunt binnen de gemeente Zwolle op het gebied van accommodaties, sportstimulering, verenigingsondersteuning en de verbinding tussen sport en onderwijs

  • Het aantal accommodaties dat in 2014 door SSZ wordt verhuurd bedraagt 30
  • In 2014 bedraagt het aantal aan sportgerelateerde combinatiefunctionarissen 19,1 Fte.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Percentage sporters dat lid is van een sportvereniging
0-meting 2010: 57%
1-meting 2012: 52%

meting 2014: 60%

1-meting 2014: 54%
Afgezet tegen het totaal van de Zwolse bevolking (18-75 jr) bedroeg het lidmaatschap 36%. SSZ ondersteunt bij het organiseren van een kwalitatief en aantrekkelijk sportaanbod. SSZ begeleidt en ondersteunt verenigingen o.a. bij ledenwerving en verenigingsbeleid.    

Aantal verenigingen met wachtlijsten voor jeugdleden
0-meting 2011: 1%

meting 2014: 0%

SSZ ondersteunt de verenigingen bij het verhelpen van dit probleem voor zover dit veroorzaakt wordt door organisatorische knelpunten

Aandeel verenigingen met kaderproblemen (niet-technisch kader)
0-meting 2011: 23%

meting 2014: 20%

De 1-meting 2013 biedt alleen inzicht in het totaal van vrijwilligers en niet specifiek het kader (14% beschikt over onvoldoende vrijwilligers). SSZ heeft vanuit haar rol in verenigingsondersteuning al dan niet in samenwerking met het vrijwilligerssteunpunt verenigingen geholpen tot het terugbrengen van kaderproblemen door o.a.  individuele begeleiding en advies, cursusaanbod etc

Aandeel verenigingen met stabiel of stijgend ledenaantal
0-meting 2011: 76%

meting 2014: 75%

1-meting 2013: 72%
In de ledenbestanden hebben zich geen ingrijpende fluctuaties voorgedaan. Wel lijkt een deel van de verenigingen sterk te groeien ten koste van andere. Het aantal sporters dat lid is van een vereniging is immers licht gestegen.

Aantal binnensportaccommodaties dat door SSZ verhuurd wordt
0-meting 2011: 27

meting 2014: 30

1 meting 2014: 28
SSZ heeft zorg gedragen voor de verhuur van de gemeentelijke en een groot deel van de niet-gemeentelijke sportaccommodaties.

Aantal fte sportgerelateerde combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches
0-meting 2012: 5,7

meting 2014: 17,7 Fte

Met de invoering van de buurtsportcoaches in 2014 is het volledige aantal Fte (19,1) bereikt .

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 7 en 14.