Sociaal economische zelfredzaamheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Gefaseerd afbouwen van de gesubsidieerde arbeid (ID/WIW).

Streefdoel/indicator

Alle ID/WIW- medewerkers werken naar vermogen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Afbouw met 70% (gerealiseerd in 2013).
(2012: 40%).

Afbouw met 30%.

Financiële afbouw is gerealiseerd.
100% afbouw m.i.v. 1 januari8 2014.
 6 medewerkers hebben nog een (part) time baan waarbij we inzetten naar volledige uitstroom.
13 medewerkers hebben een traject gevolgd gericht op re-integratie, activering of maatschappelijke participatie
De overige medewerkers zijn ontheven van arbeidsplicht, WSW- geïndiceerd, participeren of zijn uitgestroomd naar werk.