Groene leefomgeving en milieu

Geluid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Terugdringen van geluidhinder voor bestaande woningen en het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties.

Streefdoel/indicator

124 woningen van de A-lijst zijn gesaneerd en voldoen aan de geluidnormen.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Situatie 2013: 93 woningen zijn volgens de Wet geluidhinder gesaneerd en 31 woningen moeten nog worden aangeschreven (zie a).

A-lijst 100% afgerond.

Alle 31 niet-gesaneerde woningen zijn aangeschreven. In tegenstelling tot wat verwacht was, heeft een groot deel van de aangeschrevenen aangegeven toch mee te willen doen. In 2015 worden deze woningen nader onderzocht en waar nodig worden geluidmaatregelen getroffen. Hierdoor was procedurele afronding nog niet mogelijk.

Ook de woningen op de Eindmelding zijn aangeschreven. Enkele woningen zijn procedureel afgerond. Voor de overige woningen is nader onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat de woningen op de Eindmelding net als de woningen A-lijst in 2015 afgerond kunnen worden.

Streefdoel/indicator

Voor 11 locaties is de geluidsituatie verbeterd.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Situatie 2013: 11 locaties geluidhinderknelpunten(zie b).

1 geluidhinderknelpunt aangepakt.

Er is in 2014 geen geluidhinderknelpunt fysiek aangepakt. Er zijn wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het uitgangspunt is werk met werk maken en zijn er binnen de benoemde knelpunten geen projecten in uitvoering gegaan.

Streefdoel/indicator

In 2014 voldoen de 3 gezoneerde industrieterreinen aan de vastgestelde geluidzone .

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Situatie 2013: 100% van de industrieterreinen voldoet aan de wettelijke norm (zie c).

100%

Conform gerealiseerd,