Sport

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen

Streefdoel/indicator

Versterken en benutten van de rol van sport (ten aanzien van doelen) in andere beleidsprogramma’s

  • Sport vormt een structureel onderdeel van sociaal domein in het algemeen en het gezondheidsbeleid, het jeugdbeleid, welzijnsbeleid en participatie in het bijzonder.

Sportverenigingen vervullen een bredere rol dan voor het sporten alleen.

  • In 2014 is 65% van de sportverenigingen maatschappelijk actief.
  • 40% van de sportverenigingen organiseert in 2014 activiteiten al dan niet exclusief voor speciale doelgrepen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

aandeel sportverenigingen dat maatschappelijk actief is
0-meting 2011: 61%

1-meting 2014: 65%

In 2014 heeft geen meting plaatsgevonden (meting uit 2013 levert vanwege een andere vraagstelling geen vergelijkbaar resultaat op). Er is geen actief beleid gevoerd om sportverenigingen meer maatschappelijk actief te maken. De invoering van de buurtsportcoach dient de komende jaren bij te dragen aan het versterken en uitbreiden van de maatschappelijke functie.

Percentage sportverenigingen met leden uit speciale doelgroepen
0-meting 2011: 39%

1-meting 2014: 40%

1-meting 2013: 55%
Vanuit het beleid (G-sport, gezondheid, ouderen) en de sportbonden zijn de verenigingen afgelopen jaren gestimuleerd zich meer te richten op kwetsbare doelgroepen, al dan niet door het realiseren van gerichte sport- en beweegactiviteiten.

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 7 en 14.