Integraal beheer openbare ruimte

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzame wijken, waar voldaan wordt aan de zorgplichten m.b.t. huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater.  

Streefdoel/indicator

Bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Zwolle, waarbij de nadruk ligt op: “duurzaamheid als leidend principe voor Zwolle” en “een betere leefomgevingskwaliteit nu en later”. Vanuit het programma integraal beheer openbare ruimte dragen we bij aan de doelstellingen voor de CO2/energie reductie en voor restafval reductie.

Concrete doelstellingen zijn:
47 kg. meer grondstoffen uit het restafval en grof huishoudelijk afval halen in 2016 t.o.v. 2010 (± 17 % reductie in 2016 t.o.v. 2010).
De Zwolse rioolstelsels blijven voldoen aan de wettelijke basisinspanning: het lozen van 50% minder vuil op het oppervlaktewater t.o.v. de referentie rioolstelsel.
Minder energieverbruik door openbare verlichting en daarmee CO2 vermindering.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Afvalscheiding in 2010 en 2012:

in kg per inwoner

2010

2012

Restafval

232

239

GHA, grof huish afval

46

44

subtotaal

278

283

GFT, groente, fruit, tuinafval

66

68

GTA, grof tuinafval

14

20

subtotaal

80

88

Papier

63

52

Textiel

5,2

4,8

Glas

17,5

18,5

subtotaal

85,7

75,3

KCA, klein chemisch afval

1,6

1,5

Kunststof

5,1

5

Het omgekeerd inzamelen is eind 2012 gestart in Stadshagen. De resultaten worden in 2013 zichtbaar.

Doelstelling afvalscheiding in Gemeentelijk Grondstoffen Plan 2012 – 2016 (GGP):

in kg per inwoner

2016

restafval

193

GHA, grof huish afval

38

subtotaal

231

GFT, groente, fruit, tuinafval

78

GTA, grof tuinafval

17

subtotaal

95

papier

76

textiel

6

glas

21

subtotaal

103

KCA, klein chemisch afval

1,6

kunststof

20,1

De geplande maatregelen uit het GGP zijn uitgevoerd. O.a.:

Het omgekeerd inzamelen is ingevoerd in Holtenbroek, Aalanden, Berkum, in een deel van Dieze en een deel van Assendorp.
Voorbereiding van een extra milieubrengstation, door verkenning van gescheiden grondstoffenstromen.
Voorbereiding nieuwe regeling bouw en sloopafval en stopzetten van inzameling wit- en bruingoed.
Uitvoeren van de bezuinigingsmaatregel voor afval, door het – in overleg met de buurt – weghalen van overbodige afvalbakken (dit project loopt door tot maart 2015). (Zie a.)

Op dit moment wordt nagenoeg al het groenafval gecomposteerd.

Het is ons streven dat op termijn al het Zwolse groenafval lokaal wordt afgehandeld en verwerkt tot nuttige producten als biogas  en biobrandstof. Gezien de nieuwe situatie dat uitvoering naar ROVA is gegaan, gaan we hierover met ROVA in overleg.

Het groenafval wordt zo veel mogelijk hergebruikt. Een lokaal voorbeeld is het hergebruik van hout door Binthout (http://binthout.nl/). Rova en de gemeenten werken hiermee samen. Zo worden de palen die worden gebruikt bij het planten van bomen van lokaal hout gemaakt. (zie ook financiële toelichting)

Het rioolstelsel voldeed in 2010 aan de doelstelling: het inzamelen en transporteren van afvalwater en afstromend regenwater, zonder overlast in gebouwen.

Het rioolstelsel blijft voldoen aan de doelstelling: het inzamelen en transporteren van afvalwater en afstromend regenwater. Waarbij geen overlast mag ontstaan in gebouwen. En lozers van afvalwater kunnen ongestoord hun afvalwater kwijt.

Het rioolstelsel heeft naar verwachting gefunctioneerd. Het noodzakelijk onderhoud is conform de doelen zoals verwoord in het GRP  uitgevoerd

energieverbruik openbare verlichting Zwolle

Jaar

aantal
lichtpunten

verbruik per
lichtpunt per jaar (in Kwh)

1986

12.500

283

1990

14.500

183

2000

20.000

190

2005

22.300

188

2010

23.700

189

2012

24.250

186

2013

24.700

175

2014

25.300

175

Meer LED verlichting en daarmee duurzame sociaal- en verkeersveilige energiezuinige openbare verlichting

Zowel in Ittersummerlanden als in Westenholte is de gele SOX-verlichting vervangen door witte LED-verlichting.

In de tabel links kunt u zien dat het gemiddeld energiegebruik van OVL in 2014 is gedaald.

In 2013 zijn alle heesters geïnventariseerd op belevingswaarde en ecologische waarde

Duurzaam investeren in groen door duurder (onderhoudsintensief) groen om te bouwen naar goedkoper (onderhoudsextensief) groen. Met name heesters zonder extra belevingswaarde en een lage ecologische functie vervangen door gras.  Zo behouden we groenbeleving èn groenareaal.

In 2014 is 40% van de ombouw gerealiseerd. Een deel van de om te bouwen vakken worden geadopteerd door aanwonenden. Omdat het grootste deel van de ombouw pas laat in het seizoen heeft plaatsgevonden (na het broedseizoen) is in 2014 nog veel onderhoud aan de om te bouwen heesters uitgevoerd. Daardoor is het grootste deel van de bezuiniging nog niet gerealiseerd. De begroting is n.a.v. de 2e Berap 2014 aangepast. De vertraagde bezuiniging is in 2014 gecompenseerd met incidentele meevallers elders in het groenonderhoud en het uitstellen van andere werkzaamheden.  
Rova monitort voor een aantal voorbeeldvakken de daadwerkelijke kosteneffecten. Daarmee kan in  de eerste helft van 2015 worden beoordeeld of de beoogde bezuiniging met de geplande ombouw wordt gerealiseerd. Daarbij verrekenen we de financiële besparing van de heestervakken die worden geadopteerd.

Toelichting

a. Afvalscheiding

in kg per inwoner

2010

2012

2013

2014

2016 GGP

Restafval + GHA, grof huish afval

278

283

262

256

231

GFT, groente, fruit, tuinafval en GTA, grof tuinafval

80

88

86

94

95

Papier Glas Textiel Kunststof

91

81

83

84

123

KCA, klein chemisch afval

1,6

1,5

1,5

1,4

1,6

specificering deelstromen Papier Glas Textiel Kunststof

in kg per inwoner

2010

2012

2013

2014

2016 GGP

papier

63

52

52

51

76

glas

18

19

19

19

21

textiel

5

5

5

5

6

kunststof

5

5

7

9

20