Ruimte en cultuurhistorie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzaam in stand houden, veiligstellen en zichtbaar maken van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden in Zwolle.

Streefdoel/indicator

Er wordt op een zorgvuldige wijze rekening gehouden met erfgoedwaarden, onder meer bij (ruimtelijke) ontwikkelingen.
Er zijn in 2015 geen achterstanden meer in de uitwerking van archeologische onderzoeken van opgravingen tussen 1987 en 2001.
Uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.
Cultuurhistorische waarden verankeren in bestemmingsplannen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde en gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde zoals aangegeven (laag: 0% en 10%; hoog: 50%, 90% en 100%) op de Archeologische Waarderingskaart Zwolle.

Archeologisch waardevolle gebieden zijn opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen.

Archeologieparagrafen worden aangeleverd zodra bestemmingsplannen worden herzien. In 2014 is input geleverd voor het bestemmingsplan Wipstrik.

In geval van bodemverstoring in archeologisch waardevolle gebieden vindt overeenkomstig wetgeving en archeologiebeleid archeologisch onderzoek (incl. uitwerking) plaats.

In 2014 zijn diverse archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Een groot aantal vond plaats vanuit de samenwerking met onze buurgemeenten.

Van 15 opgravinglocaties, van archeologische onderzoeken uitgevoerd tussen 1987 en 2001, zijn de onderzoeksresultaten niet uitgewerkt.

Uitwerken archeologische onderzoeken 1987-2001. Er verschijnen, afhankelijk van de omvang van de opgraving, jaarlijks 1 of meer (deel)rapporten.

Er wordt gewerkt aan de uitwerking van het grootschalige onderzoek dat op het Eiland tussen 1990 en 1999 heeft plaatsgevonden. Dit vergt echter de nodige tijd vanwege de omvang van de opgraving en de daaraan gekoppelde uitwerkingsopgave. De oude onderzoeken zullen naar verwachting in 2016 zijn afgerond. Van het Eiland worden geen deelrapporten uitgegeven. Alle opgravingen worden als één geheel gepubliceerd.

461 beschermde rijksmonumenten[1]
340 beschermde gemeentelijke monumenten

25 monumenteigenaren/beheerders worden begeleid bij hun restauratie/verbouwplannen.

Er zijn in 2014 56 aanvragen voor wijzigingen aan monumenten behandeld. Daarbij tekenen wij aan dat het veel relatief kleinere plannen betrof.

20 monumenteigenaren ontvangen een gemeentelijke onderhouds-, restauratie- of kleuronderzoek subsidie.

In 2014 zijn 16 aanvragen om subsidies ontvangen, waarvan 15 konden worden toegekend.

Zwolle doet mee aan Open Monumentendag.

De Open Monumentendag, met als thema 'Op reis', is succesvol verlopen. Vele bezoekers hebben tijdens een zonovergoten 28e editie van Open Monumentendag de opengestelde monumenten (en de stad) bezocht.

Minimaal één publicatie/brochure wordt uitgegeven om Zwollenaren te informeren over ons erfgoed.

 In het gratis Monumentenmagazine kon worden gelezen hoe reizigers die in de afgelopen eeuwen Zwolle hebben bezocht de stad hebben beleefd, kon een 19e eeuwse wandeling worden gemaakt en is het belang van de wegen en van de waterwegen voor de nationale en internationale handelspositie van Zwolle inzichtelijk gemaakt. Het magazine was wederom mede mogelijk door inbreng van sponsoren en de belangeloze inzet van auteurs.

Resultaten archiefonderzoek, veldwerk en input burgerparticipatie.

Ca. 100 objecten worden na inventarisatie beoordeeld in het kader van de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst.

Het inventariseren (archiefonderzoek van
ruim 400 en het ‘veldwerk’ van ca. 300
objecten) in de historische binnenstad is afgerond. In 2014 is de, vanuit de burgerparticipatie ingestelde, selectiecommissie 3 maal bijeen geweest. Zij heeft over 60 objecten een advies uitgebracht. Daarnaast is, in vervolg op de inventarisatie naar het ruimtelijk erfgoed van de wederopbouw (1940-1965), een selectie gemaakt. Tenslotte is de inventarisatie naar de periode van het Interbellum (1915-1940) gestart. Na het totale selectieproces zullen wij beoordelen welke (top)monumenten aan de gemeentelijke monumentenlijst worden toegevoegd.

[1] Dit aantal telt complexen als 1 monument. Inclusief de afzonderlijke onderdelen van complexen bedraagt het aantal 533.