Gezondheid en zorg

Gezondheidsbevordering

In het kader van gezondheidsbevordering wordt onder meer uitvoering gegeven aan de wettelijke taak om de gezondheid van de Zwolse inwoners te bevorderen en te beschermen tegen ziekten en calamiteiten door onder meer deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling GGD. Daarnaast wordt ingezet op de volgende doelstellingen.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bevorderen van een gezonde leefstijl van onze inwoners en het bestrijden van risicovol gedrag t.a.v. gezondheid.

Streefdoel/indicator

 1. In 2015 daalt het percentage inwoners met overmatig alcoholgebruik naar 10% of lager;
 2. In 2015 daalt het percentage inwoners dat rookt (of blijft gelijk);
 3. In 2015 stijgt het percentage inwoners met een gezond voedingspatroon.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2009 geldt voor 19-65 jarigen:

 1. Het percentage inwoners met overmatig alcoholgebruik is 11%.
 2. 22% van de inwoners van Zwolle rookt.
 3. c. 21% van de Zwollenaren ontbijt niet iedere dag, 30% eet twee maal per week vis, 39% eet iedere dag groente en 34% eet iedere dag fruit.

In 2015 wordt door de GGD weer gemeten op de betreffende doelstellingen. Voor 2014 is het dus niet mogelijk een toetsbare norm te formuleren.

Zoals aangegeven nu geen meetgegevens beschikbaar.

Streefdoel/indicator

Preventief ouderengezondheidsbeleid

 1. In 2015 is het percentage ouderen van 80 jaar en ouder die psychisch ongezond zijn gedaald of in ieder geval niet gestegen.
 2. In 2015 voldoet minimaal 62% van de ouderen aan de beweegnorm.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 1. 14 % van de ouderen van 80 jaar en ouder is psychisch ongezond (ouderenmonitor GGD 2011)
 2. Inactiviteit neemt sterk toe met de leeftijd. 60 % van de ouderen voldoet aan de beweegnorm. (ouderenmonitor GGD 2011)

In 2015 wordt door de GGD weer gemeten op de betreffende doelstellingen. Voor 2014 is het dus niet mogelijk een toetsbare norm te formuleren.

Zoals aangegeven nu geen meetgegevens beschikbaar.

Streefdoel/indicator

Bevorderen van gezond gewicht bij jongeren van 0-19 jaar. De ontwikkeling van het percentage kinderen en jongeren met een gezond gewicht blijft in Zwolle gunstiger verlopen dan de ontwikkeling van het landelijk gemiddelde percentage.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Jongeren met een gezond gewicht 4 t/m 13 jaar is 79% (bron: ChecKid 2009) en 12 t/m 23 jaar 75% (bron: Jongerenmonitor 2010).

In 2015 wordt door de GGD weer gemeten op de betreffende doelstellingen. Voor 2014 is het dus niet mogelijk een toetsbare norm te formuleren.

Zoals aangegeven nu geen meetgegevens beschikbaar.

Streefdoel/indicator

Afname alcoholgebruik onder jongeren. Jongeren beginnen later met het drinken van alcohol, drinken minder vaak en minder vaak grote hoeveelheden.

 1. In 2015 is de groep jongeren van 12-15 die alcohol drinkt maximaal 12%
 2. In 2015 is de omvang van de groep 16-23 jaren die alcohol drinkt maximaal 80%.
 3. In 2015 is de gemiddelde leeftijd waarop wordt begonnen met drinken gestegen naar 15,5 jaar of ouder.
 4. In 2015 is de groep 12-24 jarigen die regelmatig grote hoeveelheden drinkt maximaal 15%
 5. In 2015 is het percentage ouders dat het goed vindt of er niets van zegt dat hun kind drinkt maximaal 27%.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 1. Omvang van de groep 12-15 jarigen die alcohol drinkt is 14% (2011).
 2. Omvang van de groep 16-23 jarigen die alcohol drinkt is 88% (2011).
 3. Gemiddelde startleeftijd waarop voor het eerst alcohol wordt gedronken is 14,7 jaar (2011).
 4. Omvang van de groep 12-24 jarigen die regelmatig grote hoeveelheden drinkt is 17% (2011).
 5. Percentage ouders dat het goed vindt of er niets van zegt dat hun kind drinkt: 30% (2011)

In 2015 wordt door de GGD weer gemeten op de betreffende doelstellingen. Voor 2014 is het dus niet mogelijk een toetsbare norm te formuleren.

Zoals aangegeven nu geen meetgegevens beschikbaar.

Streefdoel/indicator

Er is een sport- en beweegaanbod voor inwoners van Zwolle, met of zonder beperking en ongeacht de leeftijd.

 1. Zwolse inwoners bewegen meer
 2. Maximaal 8% van de kinderen van 0-12 jaar is inactief of matig actief in 2014;
 3. in 2015 voldoet minimaal 66% van de 12-15 jarigen aan de beweegnorm;
 4. In 2015 voldoet minimaal 60% van de volwassenen aan de beweegnorm;
 5. Op 18 scholen kunnen kinderen binnen en buiten schooltijd sporten.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 1. 10% (2010) van de kinderen van 0-12 jaar is inactief of matig actief.

Maximaal 8% van de kinderen van 0-12 jaar is in 2014 inactief of matig actief.

Zoals aangegeven nu geen meetgegevens beschikbaar.

 1. 66% (2011) van de 12-15 jarigen voldoet aan de beweegnorm.
 2.  

In 2015 wordt door de GGD weer  gemeten op de betreffende doelstellingen. Voor 2014 is het dus niet mogelijk een toetsbare norm te formuleren.

 1. In 2009 voldoet 59% van de volwassenen aan de beweegnorm.
 1. Er zijn 17 scholen (2012) waar de jeugd binnen en buiten schooltijd dagelijks kan sporten.

In 2014 kan op minimaal 18 scholen dagelijks binnen en buiten schooltijd worden gesport.

Toelichting
Ten aanzien van preventief ouderengezondheidsbeleid wordt in 2014 geanalyseerd in hoeverre het preventieaanbod en de basiszorg beantwoorden aan de maatschappelijke opgave in de wijk.
Relaties met andere programma’s

Jeugd en alcohol heeft een relatie met het verslavingsbeleid alsmede toezicht en handhaving. Dit onderwerp wordt echter primair vanuit het gezondheidsbeleid vorm gegeven. Bevorderen van bewegen heeft een relatie met het begrotingsprogramma Sport.