Sport

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking

Streefdoel/indicator

Bevorderen van sportdeelname.

  • In 2014 voldoet 75% van de volwassenen en 80% van de jeugdigen aan de beweegnorm.
  • De sportdeelname van mensen met een beperking is gestegen tot 62% in 2014.

Versterken van de sportieve ontwikkeling van kinderen en volwassen in Zwolle.

  • Het aantal scholen waar de jeugd binnen en buiten schooltijd dagelijks kan sporten bedraagt in 2014 18.
  • De inzet van de buurtsportcoaches dient te leiden tot een afname van het aantal inactieve volwassenen tot 4% van de bevolking.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Sportparticipatie volwassenen
0-meting 2009: 75%
1-meting 2012: 77%

2-meting 2014: 75%

2-meting 2014: 78%
Met de invoering van de buurtsportcoaches in het najaar van 2014 wordt beoogd de sport- en beweegparticipatie van met name kwetsbare groepen te vergroten. Daarnaast is ingezet op het in stand houden van kwalitatief sportaanbod (o.a. via verenigingsondersteuning door SSZ) om de sportparticipatie in stand te houden.

Sportparticipatie jeugdigen
0-meting 2009: 80%
1-meting 2012: 90%

2-meting 2014: 80%

2-meting 2014: 90%
In het kader van sportstimulering jeugd – en jongeren heeft SSZ onder meer sportstimuleringspakketten aangeboden aan het (basis)onderwijs en zijn schoolsporttoernooien georganiseerd.

Sportparticipatie mensen met een beperking
0-meting 2012: 1,63%
(cijfer t.o.v. de totale Zwolse bevolking en o.b.v. geregistreerde G-sporters, sporters met een beperking geïntegreerd binnen de valide sport of ongeorganiseerde sport zijn niet meegenomen)

1-meting 2014: 1,63%

Door de subsidieregeling Ondersteuning Uitvoering van de WMO van de Provincie is het project Regionale Sportcoach aangepast sporten van start gegaan per 1-1-2014.
Eind 2014 is er een start gemaakt met het in beeld brengen van het regionaal sportaanbod.
Diverse samenwerkingsverbanden zijn van start gegaan (vakdocenten speciaal onderwijs; ambulante begeleiding)

Aandeel scholen met dagelijks binnen- en buitenschools sportaanbod
0-meting 2012: 17

1-meting 2014: 18

Vanuit de sportstimuleringsrol stimuleert SSZ scholen naast het reguliere bewegingsonderwijs om binnen en buitenschools sportaanbod te realiseren. In 2014 was dit op 18 scholen het geval.

Aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7
0-meting 2012: 1%
1-meting 2013: 2%
(landelijk gemiddelde: 2,1%)

2-meting 2014: 1%

2-meting 2014: 3,5%. De respons in 2014 was bijna 2/3 lager dan de eerdere metingen waardoor het resultaat minder representatief is. Ander onderzoek over 2014 (de jeugdsportmonitor) toont aan dat het zwemdiploma bezit in de leeftijdscategorie 4-12 jaar: 70% bedraagt (64% in 2012) en in de groep 13-17 jaar 99% (99% in 2012). Verder zijn er in 2014 80 nieuwe kinderen gestart met het zwemvangnet. Binnen het zwemvangnet hebben in 2014 27 kinderen het A-diploma behaald en 14 het B-diploma.

Percentage inactieven:
0-meting 2010: 5%
1-meting 2012: 6%

2-meting 2015: 4%

2-meting 2014: 9%. Dit is in lijn met de ontwikkeling in Overijssel (van 5% in 2012 naar 7% in 2014). Hoewel sportparticipatie vrij stabiel is en de intensiteit van sportbeoefening door sporters toeneemt, neemt het aantal inactieven binnen de groep die te weinig sport en beweegt toe. Najaar 2014 is gestart met de inzet van buurtsportcoaches, waarmee buurtgerichte sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare groepen worden ontplooid om sportparticipatie en gezond bewegen te bevorderen.

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 7 en 14.