Cultuur

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Participatie: zoveel mogelijk inwoners van Zwolle laten meedoen met cultuur in de stad.

Streefdoel/indicator

Bevorderen van gebruik van culturele voorzieningen. In 2015 is het % inwoners dat bezoeker of gebruiker van gesubsidieerde culturele voorzieningen in Zwolle is niet gedaald. Het % bewoners dat tevreden is over het gesubsidieerde culturele voorzieningenniveau in de stad is minimaal gelijk gebleven.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

% bewoners dat de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van een gesubsidieerde culturele voorziening
0-meting 2013: 90%

2014: niet gemeten

norm 2015: 90%

Qua grote projecten springt de realisatie van het gerenoveerde Hedon er boven uit: een gerenoveerd pand, met een zeer uitgebreid nieuw programma (85.000 bezoekers). Het aantal evenementen is in een paar jaar tijd verdrievoudigd.
Hetzelfde geldt voor de andere grote culturele instellingen: een brede programmering en veel diverse activiteiten. Dit maakt dat de bezoeksaantallen stijgen of stabiel blijven. Een goed resultaat als je dit naast de landelijke ontwikkelingen legt.

% bewoners dat (zeer) tevreden is over het gesubsidieerde culturele voorzieningenniveau in Zwolle.
0-meting 2013: 66%

2014: niet gemeten

norm 2015: 66%

Streefdoel/indicator

Stimuleren van actieve deelname aan culturele activiteiten. Het % inwoners dat zelf actief deelneemt aan culturele activiteiten is in 2015 minimaal gelijk gebleven.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

% bewoners dat de afgelopen 12 maanden actief aan kunst en cultuur heeft gedaan.
0-meting 2013: 47%

2015: niet gemeten
norm 2015: 47%

2014 is het jaar van de transitie. De subsidierelatie met Muzerie voor het vrije tijdsaanbod is beëindigd. Er zal tal van nieuwe initiatieven en organisaties ontstaan.
Gedeeltelijk vindt dit georganiseerd plaats, maar ook in nieuwe vormen, zoals Lab 1870 of andere projecten.  

% bewoners dat de afgelopen 12 maanden actief aan kunst en cultuur heeft gedaan via een vereniging, club of school
0-meting 2013: 19%
(Buurt-voor-Buurt)

2014: 17%
norm 2015: 19%

Streefdoel/indicator

Versterken culturele ontwikkeling van alle kinderen in Zwolle. Alle scholen in het primair onderwijs nemen in 2015 deel aan cultuureducatieve activiteiten. 20% van alle scholen voor primair onderwijs werkt in 2015 met een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Deelname scholen (speciaal) primair onderwijs aan cultuureducatie activiteiten
0-meting 2011: 100%

norm: 2015: 100%

Nieuw beleid cultuureducatie
Wat we met het nieuwe beleid willen stimuleren is, dat dit beter verankerd wordt en wordt vastgelegd in leerlijnen. Daarom is gestart met het nieuwe cultuureducatiebeleid per 01-01-2015 (formeel). Voor het primair onderwijs is hierop vooruitlopend een start gemaakt met de nieuwe werkwijze vanaf het schooljaar 2014-2015. In 2014 zijn 8 nieuwe voorhoedescholen aan de slag gegaan naast de 7 die al in 2013 waren begonnen.

Aantal scholen (speciaal) primair onderwijs met een doorgaande leerlijn cultuureducatie
0-meting 2011: 0 van 50 (0%)

norm: 10 van 50 (20%)

Relaties met andere programma’s

Om de doelstelling participatie te realiseren, leggen leveren wij inzet in  programma 7 (cultuureducatie), 6 (vrijwilligersondersteuning) en 11 (geen drempel voor qua inkomenssituatie kwetsbare groepen).