Integraal beheer openbare ruimte

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Leefbare wijken, met een aantrekkelijk woon – en werkklimaat.

Streefdoel/indicator

Een herziening van de visie op het beheer van de openbare ruimte is in ontwikkeling, omdat de huidige onvoldoende rekening houdt met de ontwikkelingen van nu. Essentie wordt: “De openbare ruimte is van en voor ons allemaal. Die openbare ruimte is schoon, heel en veilig. Tevens duurzaam en op maat. Gericht op het gebruik van de openbare ruimte. En rekening houdend met de effecten van beheer op de leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, economische aantrekkelijkheid en waarde van het vastgoed e.d. Dit doen we met zijn allen”.

In aansluiting op onze in ontwikkeling zijnde actualisatie van onze beheervisie passen we onze streefcijfers aan. We streven naar een redelijk hoge kwaliteit van de openbare ruimte in de Binnenstad; een rapportcijfer van 6,5 – 7 (was voorheen 7 – 7,5) en een basis kwaliteit in de rest van de stad; een rapportcijfer van 6 (was voorheen 6 – 6,5).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Rapportcijfers BOR schouw *

2010

2011

2012

Binnenstad

6.6

6.7

6.7

Diezerpoort, Wiptrik, Assendorp, Veerallee, Kamperpoort

6.3

6.3

6.1

Berkum

6.3

6.3

6.1

Buitengebied

6.3

6.3

6.2

Westenholte Stadshagen

6.4

6.4

6.1

Holtenbroek en Aalanden

6.1

6.1

6.3

Zwolle-Zuid

6.2

6.3

6.1

* Door de overdracht van uitvoering naar ROVA is de schouw in 2012 niet op de dezelfde wijze uitgevoerd als in 2011.

Schoon, heel en veilig is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ‘betrokkenen’. Als gemeente zorgen we voor veiligheid en functionaliteit. De openbare ruimte moet veilig zijn en alles moet goed functioneren. Het is niet erg als iets niet helemaal ‘heel’ is.

In aansluiting op onze in ontwikkeling zijnde visie passen we onze streefcijfers aan. We houden zoveel mogelijk vast aan de kwaliteit hoog voor de Binnenstad (cijfer 6,5 – 7) en basis voor de rest van de stad (cijfer 6).

Het reguliere wegonderhoud is uitgevoerd (zie ook paragraaf kapitaalgoederen).

2014 kende zowel in jan/maart als in nov/dec een milde winter, er is weinig gestrooid (zie ook financiële toelichting).

Het regulier beheer en onderhoud van de recreatieplassen is uitgevoerd.

Ook het reguliere onderhoud van speeltoestellen, straat - en parkmeubilair is uitgevoerd.

Sinds 1 juli 2012 maakt de afdeling uitvoering van de Gemeente Zwolle onderdeel uit van ROVA. Vanaf 1 januari 2013 is het groenonderhoud uitbesteed aan ROVA.

De kwaliteit van de openbare ruimte voor de betreffende producten is opgenomen in de productbladen.

2014 is voor het groenbeheer een uitzonderlijk jaar geweest. De winter van 2013/2014 was mild en het voorjaar begon erg vroeg. Voor een aantal productbladen is de afgesproken kwaliteit daardoor in vooral het voorjaar en het begin van de zomer niet gehaald. Het gaat dan vooral om het maaibeeld van de gazons. Rova heeft extra inspanningen geleverd om de achterstanden in te lopen en er zijn afspraken gemaakt om achterstanden in de toekomst te voorkomen.

In 2014 heeft de bestrijding van de Eiken Processierups veel extra inspanning gevergd. In de begroting was € 60.000 gereserveerd, terwijl de kosten € 101.000 bedroegen. In het najaar zijn extra maatregelen genomen om een explosie volgend jaar te voorkomen. Omdat de extra inspanningen in de eerste helft van het jaar zijn gepleegd, is het gelukt om dit nadeel incidenteel op te vangen in de begroting door andere werkzaamheden niet uit te voeren. Voor de toekomst is de verdere groei van de problematiek een aandachtspunt.

De in ontwikkeling zijnde herziene BOR visie.

-

Op 8 december 2014 heeft u een raadsdebat gevoerd over de actualisering van de BOR visie. Op 12 januari 2015 heeft u de nieuwe beheerprincipes met bijbehorende uitgangspunten vastgestel.