Ruimte en cultuurhistorie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van ontwikkelingen en initiatieven.

Streefdoel/indicator

In de volgende bestuursperiode wordt een nieuw structuurplan vastgesteld.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 • Onderzoeken naar potentiële woningbouwlocaties zijn afgerond.
 • Keuze voor nieuwe locatie uitgesteld.

Richting bepaald voor herziening structuurplan.

Plan van aanpak voor nieuwe structuurvisie opgesteld

Streefdoel/indicator

Stimuleren gebieds- en locatieontwikkeling

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Jaarlijks verschijnt een overzicht van de voortgang van de projecten.

Actueel overzicht van de programma’s.

De voortgang van projecten wordt bijgehouden via rapportages en interne afstemming van initiatieven, ontwikkelingen heeft continue aandacht.

Spoorzone: financieel onderbouwd plan voor
OV Knoop vastgesteld.

Uitgewerkte planonderdelen op basis waarvan het maken van ontwerpen en realisatie kan starten.

Hard gewerkt is aan het opstellen van een kwaliteitsboek en het pve voor de busbrug. Door afstemming met de partners is echter enige vertraging ontstaan.

A28 zone: bestemmingsplan vastgesteld en enkele initiatieven begeleid.

Ontwikkelingen gefaciliteerd.

Met initiatiefnemers zijn gesprekken en  onderhandelingen gestart voor plannen op Voorsterpoort

Vechtcorridor Noord: Structuurvisie vastgesteld.

Bestemmingsplan Vechtcorridor Noord vastgesteld.

Bestemmingsplan in voorbereiding. Dit is vertraagd vanwege de provinciale besluitvorming over de N340

Streefdoel/indicator

Verbeteren structuur en kwaliteit binnenstad.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 • Diverse pleinen en straten heringericht
 • Vergunningen verleend voor bouwinitiatieven.
 • Ontwikkelingsprogramma 2020 gereed.

Uitvoering van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad en de kadernota economisch beleid binnenstad.

 • Herontwikkelen van de Bankenlocatie Melkmarkt is vertraagd omdat de contractvorming langer heeft geduurd.
 • Het Beeldkwaliteitplan Openbare Ruimte is in voorbereiding. Door geringe maatschappelijke draagvlak nog niet afgerond.
 • Uitvoering van de kunstroute is voorbereid
 • Herontwikkeling bibliotheeklocatie is voorbereid
 • Visie voor het Gasthuisplein gereed, maar iets vertraagd. Daardoor ontwerp en voorbereiden uitvoering nog niet is afgerond.
 • Verschillende nieuwe initiatieven begeleid

Streefdoel/indicator

Actueel houden van bestemmingsplannen: vanaf 2014 worden jaarlijks enkele ‘oude’ plannen vernieuwd.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Gehele grondgebied voorzien van actuele planologische regeling.

Twee bestemmingsplannen herzien.

Het opstellen van de bestemmingsplannen Wipstrik en Westenholte is in volle gang. Vanwege nieuwe regelgeving (ten aanzien van cultuurhistorie en bouwen) en veranderingen in de RO standaarden kost dit meer tijd dan voorzien.

Bestemmingsplan buitengebied aangepast aan de nieuwste inzichten (ontwikkelingen) en wensen (van waterschap en provincie).

Voor deel Haerst is een planherziening in procedure gebracht. Voor de Wijthmenerplas is gewerkt aan onderbouwing geluid in relatie met evenementen en leisure  

Streefdoel/indicator

Versterken positie Zwolle in ruimtelijk opzicht en opstellen strategieën voor de toekomstige ontwikkeling.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Deltaprogramma IJsselmeer: Zwolle heeft bijgedragen aan het lange termijn perspectief en het uitvoeringsprogramma projecten IJssel-Vechtdelta.

Veiligstellen toekomstige watersysteem Zwolle en functioneren van de stad Zwolle.

Zwolle heeft invloed uitgeoefend op de Deltabeslissingen via deelname aan het Lange Termijn Perspectief, de dijkringstrategieën en de projecten uit het Uitvoeringsprogramma.

Werkprogramma Zwolle Kampen Netwerkstad opgesteld.

Afspraken met Kampen en provincie en mogelijk rijk over projecten en ontwikkelingen.

Via het programma Sterke Steden zijn stappen gezet om de thema's mobiliteit, klimaat en energie op de agenda van het rijk te zetten.

pm

Relaties met andere programma’s

De binnenstad is ook onderdeel van het programma Economie