Groene leefomgeving en milieu

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad (recreatieve voorzieningen en routes, ecologische waarden en structuren).

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsparken neemt toe ten opzichte van 2005.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2005 was het percentage bewoners dat minimaal 1 keer per maand een park bezocht:

De norm voor 2014 is dat het bezoek in ieder geval toeneemt t.o.v. 2005. In 2012 is die toename al geconstateerd namelijk:

In park de Wezenlanden is de opening van het "weeZhuis" (onderkomen wijkboerderij) gevierd en de tunnel onder de Leo Majorlaan geopend. De realisatie van de volière is voorbereid. Bovendien is de voorbereiding van de komst van het Horecapaviljoen opgepakt door een private partij.

  • Wezenlanden 12 %
  • Wezenlanden 17 %
  • Engelse werk 17%
  • Engelse Werk 21%

In het Engelse Werk is het voormalige spoortracé naar de oude IJsselbrug ingericht en toegevoegd aan het park.

Streefdoel/indicator

Het aantal Zwollenaren dat vindt dat er te weinig groen in de eigen woonbuurt is, neemt af t.o.v. 2011.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Dit was in 2011 gemiddeld: 17 %
Per wijk:

De norm voor 2014 is “dat men vindt dat er te weinig groen in eigen woonbuurt is” in ieder geval afneemt t.o.v. 2005. In 2012 zien wij deze afname namelijk: 14 %

Er is gestart met de "Groene Loper"; de ondersteuning private groeninitiatieven in de hele stad (zowel in permanente als tijdelijke vorm; zowel op kleine schaal (tuin) als op grote schaal (stads-landbouw in de stadsranden).

In het Rietpark Stadshagen is de aanleg van een nieuwe recreatieve verbinding gestart (wandelbrug Oude Wetering).

In Zwolle-Zuid is park Schellerdriehoek feestelijk in gebruik genomen.

Kamperpoort      61 %
Assendorp         34 %
Indische Buurt   31 %
Dieze West        29 %
Binnenstad        28 %
Stadshagen       22 %
…….
Berkum                3 %
Aalanden             4 %

49 %
30 %
37 %
22 %
24 %
22 %
…….
  5 %
  4 %

Voor zelfstandige realisatie wijkboerderij Stadshagen zijn de mogelijkheden verder verkend.

Er is provinciale subsidie verstrekt voor de visieontwikkeling (door private partners) voor het gebied Nooterhof e.o., de gemeente faciliteert hierbij.

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit / natuurwaarde blijft minimaal gelijk (er wordt gewerkt aan deze te ontwikkelen indicator)

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2/3 van de gebieden is de nulsituatie vastgelegd.

Normering is in ontwikkeling

De gezamenlijke inventarisatie met 80 vrijwilligers, het waterschap en Landschap Overijssel is gereed.
De streefdoelen worden nu ontwikkeld.

Relaties met andere programma’s

Programmas 6, 9 en beleidsparagrafen Duurzaamheid en Participatie.