Samenvatting

Hier presenteren wij de Zwolse jaarstukken 2014. In voorgaande jaren stonden de jaarstukken in de vorm van een PDF bestand op de Zwolle site. Dit jaar is het mogelijk om binnen dit bestand onderwerpen aan te klikken om direct op de gewenste plek in de jaarstukken te komen.

Deze werkwijze is een eerste stap in het proces dat er toe moet leiden dat de stukken van de beleidscyclus (begroting, beleidsrapportages en jaarstukken) digitaal snel en gestructureerd via een “doorkliksysteem” te raadplegen zijn. Bovendien streven wij er naar op verschillende detailniveaus informatie te leveren. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden zal dit proces de komende jaren vorm krijgen

De jaarstukken bestaan uit een drietal onderdelen.

In het jaarverslag wordt in 18 programma’s het financieel resultaat over 2014 in relatie tot diverse beleidsdoelen verantwoord. Daarnaast omvat het de algemene beschouwing waarin wordt ingegaan op ontwikkelingen en bereikte resultaten in 2014 en het financiële verslag. Bovendien zijn 6 beleidsparagrafen in het jaarverslag opgenomen waarin rond de centrale thema’s bestuur en dienstverlening, sociaal domein, participatie, duurzaamheid, bezuinigingen en investeringen dwarsverbanden tussen programma’s worden gelegd.

Het jaarverslag wordt gecompleteerd met de voorgeschreven verplichte paragrafen.

Het tweede deel van de jaarstukken bevat de jaarrekening. Hierin zijn de balans en de programmarekeningen opgenomen.

In het bijlagenboek zijn nadere financiële specificaties gepresenteerd.

Inwoners

124.000

Bedrijven en instellingen

8.000

Verenigingen

700